Algemene voorwaarden

Algemene informatie

Wij, Nuki Home Solutions GmbH (“Nuki“), zijn een mobiele dienstverlener voor elektronische deurslotsystemen en daarop gebaseerde mobiele toepassingen (“Apps“). Onze innovatieve toegangsoplossingen zijn compatibel met zowel eengezinswoningen als gebouwen met meerdere appartementen.

Nuki-klanten hebben de mogelijkheid, via onze webshop op https://nuki.io/nl/shop/ toegang te verkrijgen tot een selectief portfolio aan Producten en dienstverleningen. Om het gehele Productassortiment van Nuki te kunnen gebruiken, is een eenmalige Registratie op onze Website vereist alsmede het bekendmaken van enkele gebruikersgegevens die wij nodig hebben voor de administratieve afhandeling van een klantopdracht en voor onze dienstverleningen aan de Klant (zie onderstaand § 7).

Toegang tot productspecifieke Hardware, en bovenal onze Smart Lock-oplossingen, vereist Registratie op onze Website. Apps kunnen eveneens zonder Registratie gebruikt worden door ze te downloaden. Informatie omtrent specifieke dienstverleningen alsook algemene beschrijvingen inzake Nuki en ons Productassortiment bevinden zich op onze Website op https://nuki.io en zijn vrij toegankelijk zonder Registratie.

Door gebrek aan technische en persoonlijke resources zijn wij niet in staat onze dienstverleningen op basis van individuele contracten aan te bieden. Voor zover op dit punt niet anderszins voorzien, regelen derhalve deze Algemene voorwaarden (“AV“) de juridische en economische kadervoorwaarden aangaande het gebruik van de Website (met inbegrip van de functies, inhouden en toepassingen ervan), alsook aangaande alle dienstverleningen, Producten en Apps van Nuki. Wij verzoeken u, vóór gebruikmaking van onze dienstverleningen en Registratie als Gebruiker de hiernavolgende AV zorgvuldig door te lezen vooraleer u een beroep op onze Producten doet.

§ 1 Toelichting bij de definities

Voor een beter overzicht en begrip van deze AV hebben wij hiernavolgend nogmaals de essentiële begrippen/definities samengevat die in deze Algemene voorwaarden uniform en herhaaldelijk gebezigd worden. Definities en begrippen in het enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en vice versa.

AV: deze Algemene voorwaarden in hun telkenmale geldige versie, als exclusieve basis voor dienstverleningen van Nuki aan de Gebruiker.

App: mobiele toepassingen voor het gebruik van het Product of Productassortiment.

Intellectuele Eigendom: alle eigendomsrechten inclusief auteursrechten, merk- en identificatierechten alsmede verdergaande te beschermen knowhow in verband met de Website en het Productassortiment.

Hardware: iedere hardware uit het Productassortiment van Nuki, die eventueel via zelfstandige distributeurs verkocht en verdeeld wordt.

Lid of Klant: iedere Gebruiker in binnen- en buitenland die zich op ordentelijke wijze op de Website geregistreerd heeft teneinde via een speciaal gegenereerd Lidaccount (gebruikersinterface) toegang te hebben tot alle functionaliteiten en toepassingen van zijn Producten.

Lidaccount: bij registratie van een Lid individueel aangemaakt account.

Nuki: Nuki Home Solutions GmbH, Münzgrabenstraße 92/4, A-8010 Graz.

Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die de Website oproept of laat oproepen.

Gebruikscontract: de uitsluitend op basis van deze AV berustende rechtshandeling tussen Nuki en de contractpartners.

Product / Productassortiment: innovatief deurslotsysteem van Nuki (NUKI Smart Lock) met alle bijbehorende hard- en software (uitbreidingen), Apps van Nuki alsmede alle andere met het Productassortiment verband houdende, aan de Gebruiker aangeboden overige dienstverleningen van Nuki.

Registratie: registratie van een Gebruiker op de Website.

Website: website van Nuki op https://nuki.io.

§ 2 Geldigheidsbereik

Door een beroep te doen op ons Productassortiment stemt u in met deze AV. De AV worden aangevuld door onze Gegevensbeschermingsbepalingen, die een integraal onderdeel van onze contractuele relatie met u vormen.

 1. Nuki biedt de Website en het Productassortiment uitsluitend op basis van deze AV alsmede de aanvullend van toepassing zijnde Gegevensbeschermingsbepalingen aan, die eveneens via de Website van Nuki geraadpleegd kunnen worden. Voor het gebruik van het Productassortiment gelden geen andere AV of overige verkoopvoorwaarden, en de geldigheid daarvan wordt bij dezen nadrukkelijk afgewezen.
 2. Met Registratie of een overige gebruikmaking van door Nuki aangeboden dienstverleningen (bv. bestelling van een product zonder Lid te worden) aanvaardt de Gebruiker de AV, de Gegevensbeschermingsbepaling alsmede alle andere afspraken waarnaar daarin verwezen wordt. Noch Registratie als Lid, noch het gebruik van het Productassortiment is mogelijk zonder expliciete instemming met deze AV en met de Gegevensbeschermingsbepaling.
 3. Deze AV gelden voor alle toegangspunten en bovenal voor de Website inclusief eventuele (sub)domeinen of Apps bij het productassortiment. Deze AV gelden, tot hun herroeping, in de telkenmale actuele versie. Deze AV gelden evenzeer voor vrouwelijke als mannelijke lezers, ook wanneer voor een betere leesbaarheid enkel de mannelijke vorm gebezigd wordt. De AV staan in meerdere talen ter beschikking van de Gebruiker, waarbij uitsluitend de Duitse versie van de AV juridisch bindend is.

§ 3 Aanbod en offerte, contractafsluiting

Ons aanbod is vrijblijvend. Middels uw bestelling legt u ons een offerte over, waarvan wij ons het aannemen voorbehouden. Een contract komt pas tot stand bij aanname van uw offerte door Nuki.

 1. Alle aanbiedingen van Nuki (brochures, catalogi, prijslijsten …) zijn vrijblijvend en dienen opgevat te worden als aansporing voor de Gebruiker om zelf een offerte te overleggen. Het contract komt tot stand door de aanname van de bestelling door Nuki, en wel door verzending van een orderbevestiging via de post, fax of e-mail, dan wel rechtstreeks door verzending van de bestelde waar of het verstrekken van de gewenste dienstverlening.
 2. In het kader van de Registratie als Lid of bij het doen van een beroep op het Productassortiment moet iedere Gebruiker uitdrukkelijk zijn instemming met de AV te kennen geven door het aanvinken van het hiertoe op de website voorziene veld (hokje).
 3. Nuki heeft het recht het afsluiten van een contract met de Gebruiker zonder vermelding van redenen te weigeren.
 4. Alle opgaven in drukwerk, catalogi, advertenties, prijslijsten en overige informatie- en reclamematerialen van Nuki omtrent technische gegevens of producteigenschappen dienen niet als basis voor eventuele aanspraken van de Gebruiker en vormen louter een algemene beschrijving en identificatie van de dienstverleningen van Nuki. Er dient slechts van een toestandsgarantie uitgegaan te worden indien deze uitdrukkelijk als dusdanig omschreven en overeengekomen is.
 5. Bij onenigheden inzake de inhoud van ICT-begrippen en -symbolen, kwaliteitsvereisten, formaatvereisten en dies meer moeten voor de interpretatie daarvan eveneens deze AV geraadpleegd worden.

§ 4 Voorwerp van het contract en omvang van de dienstverlening

Wij bieden onze Klanten en Gebruikers omvattende informatie aangaande ons Productassortiment alsmede aangaande Nuki. Zowel via de Website als onze nieuwsbrief kan steeds een aanschouwelijk overzicht van alle dienstverleningen van Nuki verkregen worden en kan kennis worden genomen van actuele nieuwigheden met betrekking tot de Producten en tot Nuki.

 1. Nuki biedt zijn Gebruikers momenteel de volgende dienstverleningen uit het Productassortiment en informatie die erop betrekking heeft:
  1. Software en Hardware: terbeschikkingstelling, doorlopende update van Producten, onder andere bestaand uit:
   1. NUKI Smart Lock”: elektronisch deurslotsysteem voor eengezinswoningen en gebouwen met meerdere appartementen.
   2. “NUKI-Software”: de Nuki-software omvat onze Apps en internetgebaseerde software alsmede interfaces in systemen van derden.
   3. “NUKI-Box”: Hardwareoplossing voor het besturen van elektronische sluitsystemen.
   4. “NUKI-Accessoires”: waaronder de NUKI-Bridge en de Nuki Fob als knop met bluetoothzender alsook andere dienstverleningen en toepassingen van Nuki.
   Het Productassortiment is toegankelijk voor doorlopende aanpassingen, aanvullingen, actualiseringen en/of uitbreidingen. Gebruikers kunnen zich middels registratie voor de Nuki-nieuwsbrief informeren omtrent het actuele Productassortiment en de dienstverleningen van Nuki. Eveneens kunnen op de Website gedetailleerde Product- en dienstverleningsbeschrijvingen bekeken worden.
  2. Apps: Nuki biedt wereldwijd toepassingen voor iOS, Android en in de toekomst andere smartphones aan. Deze toepassingen zijn zowel geïsoleerd op de smartphone als in combinatie met de Website bruikbaar.

   Met instemming van de Gebruiker worden de relevante gegevens van de smartphone naar de Website getransfereerd of met derde aanbieders gedeeld (bv. integraties van Nuki in andere productomgevingen via interfaces).
   Bij dezen bevestigt de Gebruiker in de wetenschap te verkeren dat bij het transfereren van de gegevens van de smartphone naar de Website eventuele kosten van de aanbieder van mobiele telefonie aangerekend worden, die voor rekening van de Gebruiker zijn.

   Zijdens de smartphoneaanbieders gelden voor de Gebruiker andere gebruiks- of algemene voorwaarden.

   Algemene informatie en regelingen inzake “Mobiele toepassingen en technische voorwaarden” staan onder § 14.

  3. Website: de volgende dienstverleningen gaan gepaard met de terbeschikkingstelling van de Website alsook met Lidaccounts:
   1. toezegging van gebruikergedefinieerde toegangs- en gebruikermogelijkheden;
   2. interactief bewerken en doorlopend onderhoud van de Website, alsook
   3. omzetting en implementatie van gegenereerde gegevens (content) op de Website.
  4. Gebruikerinrichtingen: terbeschikkingstelling van een individueel Lidaccount; Leden kunnen te allen tijde toegang krijgen tot hun in het systeem opgeslagen gegevens;
  5. Webshop: via onze webshop is het telkenmale actuele Productassortiment van Nuki verkrijgbaar. Voor de webshop gelden afzonderlijke Algemene voorwaarden (gepubliceerd op https://nuki.io/nl/service-shop/av-webshop/), die geen deel van deze AV uitmaken.
  6. Overige dienstverleningen: met onze nieuwsbrief worden Leden geïnformeerd omtrent het actuele Productassortiment en overige ontwikkelingen bij Nuki. Gebruikers hebben de mogelijkheid, zich op de Website in te schrijven op de nieuwsbrief. Het staat iedere Gebruiker vrij zich van de nieuwsbrief uit te schrijven; hiervoor stellen wij bij iedere toezending van een nieuwsbrief een dienovereenkomstige optie voor uitschrijving ter beschikking. Na dit zogeheten ‘opting-out’ zal de Gebruiker geen verdere nieuwsbrieven van Nuki ontvangen.
 2. Verzending van programmadragers, documentatie, functie- en prestatiebeschrijvingen geschiedt op kosten en voor risico van de Gebruiker. Daarboven uitstijgende, door de Gebruiker gewenste scholingen en uitleg worden afzonderlijk gefactureerd.
 3. Nuki heeft het recht, aanwezige functies en diensten van de Website inhoudelijk te wijzigen, tijdelijk of definitief te deactiveren of nieuwe functies te introduceren alsook individuele functies aan het voldoen aan bepaalde voorwaarden te koppelen.
 4. Indien een dienstverlening door Nuki conform het contract onmogelijk blijkt, moet dit gegeven de Gebruiker onverwijld medegedeeld worden. Nuki kan uitvoering van de order weigeren indien de onmogelijkheid tot het verlenen van de dienst teruggaat op nalatigheid van de Gebruik of ander gedrag dat de dienstverlening belemmert of strijdig is met het contract. In dit geval dienen de tot dan toe ontstane kosten en onkosten voor de werkzaamheden van Nuki door de Gebruiker vergoed te worden.

§ 5 Wijziging van de AV en/of dienstverleningen

Wij kunnen de AV te allen tijde wijzigen en aanvullen; van kracht is steeds de actueelste versie van de AV op het tijdstip van uw gebruik, waar wij u op wijzen. Verder gebruik uwerzijds nadat wij u hierop gewezen hebben, staat gelijk aan uw instemming met de telkenmale actueelste versie van de AV met de dienovereenkomstige wijzigen en/of aanvullingen.

  1. Nuki heeft het recht, de AV te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen waarbij deze wijzigingen en/of aanvullingen voor de toekomst van kracht worden, in het bijzonder indien ons portfolio van dienstverleningen uitgebreid wordt of zulks krachtens wijzigingen in de wetgeving vereist is. De actuele versie van de AV kan te allen tijde op https://nuki.io/nl/service/algemene-voorwaarden/ opgeroepen worden.
  2. De Gebruiker wordt telkenmale op de wijzigingen en/of aanvullingen in de AV gewezen middels een dienovereenkomstige wijzigingsmededeling aan het e-mailadres dat bij de Registratie opgegeven moet worden. Instemming met de wijzigingen en/of aanvullingen geldt als verleend indien de Gebruiker niet binnen zes (6) weken na ontvangst van de wijzigingsmededeling schriftelijk (via e-mail) tegen de wijziging bezwaar maakt. Met de wijzigingsmededeling zal Nuki de Gebruiker wijzen op de gevolgen van uitgebleven bezwaar. In elk geval gaat de Gebruiker akkoord met de medegedeelde wijzigingen en/of aanvullingen door, na ontvangst van de wijzigingsmededeling, van onze dienstverleningen/Producten gebruik te blijven maken.
  3. Indien de Gebruiker overeenkomstig § 5 (2) tegen de medegedeelde wijzigingen en/of aanvullingen bezwaar maakt, is geen verder gebruik van onze dienstverleningen/Producten mogelijk. Alsdan hebben Leden de mogelijkheid het bij de Registratie aangemaakte Lidaccount te wissen.

Wij ontwikkelen onze dienstverleningen permanent verder. Het kan zodoende voorkomen dat de omvang en functionaliteit van de dienstverleningen verandert. Wij behouden ons voor, individuele dienstverleningen te staken.

 1. Nuki behoudt zich het recht voor, zijn dienstverleningen en alle daarmee verband houdende prestatiekenmerken, functies of diensten (met inbegrip van het productontwerp, het design en de lay-out van de App alsmede van de Website) zonder voorafgaande wijziging te wijzigen, te herwerken of te staken, zowel tijdelijk als definitief.
 2. Gebruikers hebben geen aanspraak op een specifieke functieomvang van de Producten, noch op enige van de erop gebaseerde, dan wel door Nuki ter beschikking gestelde dienstverleningen; Nuki is niet verplicht, bepaalde diensten of inhouden beschikbaar te stellen maar heeft evenwel te allen tijde het recht, diensten of inhouden uit de functieomvang van de App of van de Website te verwijderen. De beslissing daarover geschiedt uitsluitend naar goeddunken van Nuki.
 3. Nuki is niet aansprakelijk voor onderbrekingen, veranderingen of een beëindiging van dienstverleningen of het staken van producten. Nuki is niet verplicht zijn dienstverleningen en Producten permanent aan te bieden of verder te ontwikkelen.

§ 6 Dienstverleningen/plichten van Gebruikers en Leden

Gebruikers zijn verplicht tot Gebruik van de Website en dienstverleningen/Producten van Nuki in overeenstemming met het contract. Daarenboven zijn Leden verantwoordelijk voor een contractueel en juridisch conform gebruik van hun Lidaccount. Veronachtzaming van contractuele plichten door Gebruikers en Leden kan tot beëindiging van de contractuele relatie met Nuki en schorsing van gebruiksrechten leiden.

 1. Gebruikers verbinden zich tot gebruik van de Website en alle dienstverleningen/Producten van Nuki overeenkomstig het beoogde gebruik en het contract. Leden zijn daarenboven verantwoordelijk voor een juridisch conform gebruik van het Lidaccount.
 2. Het is Gebruikers verboden, software, gegevens of (technische) voorzieningen te gebruiken die een potentiële negatieve beïnvloeding van welke aard dan ook, van de functionaliteit van de Website of het Productassortiment tot gevolg zouden kunnen hebben. Hetzelfde geldt voor het gebruik van het Lidaccount.
 3. Wijzigingen van de systeemvoorwaarden waarop een Gebruiker of Lid invloed heeft, moeten door Nuki tijdig bekendgemaakt worden voordat de dienst geleverd wordt.
 4. Indien vereist stelt de Gebruiker alle voor het leveren van de door Nuki verschuldigde dienstverleningen noodzakelijke documentatie, informatie en voorzieningen zijnerzijds tijdig en kosteloos ter beschikking en vraagt hij daarenboven tijdig medewerkings- of terbeschikkingstellingsprestaties van derden aan die een voorwaarde zijn voor het leveren van de dienstverlening door Nuki. Alle in het kader van de Registratie vereiste informatie en gegevens dienen volledig en waarheidsgetrouw bekendgemaakt te worden. De Gebruiker neemt er kennis van dat de Registratie als Lid alsmede de daarmee verband houdende terbeschikkingstelling van (persoons)gegevens een voorwaarde vormen voor gebruikmaking van bepaalde dienstverleningen/Producten van Nuki (nadere regelingen inzake de Registratie worden in § 7 getroffen).
 5. In geval van niet tijdig geleverde of aangevraagde medewerkings- of terbeschikkingstellingsprestaties door de Gebruiker kan zich een vertraagde of ingeperkte dienstverlening door Nuki voordoen; voor hierdoor teweeggebrachte genotsderving of schade aanvaardt Nuki geen verantwoordelijkheid.
 6. Leden of Gebruikers die de nieuwsbrief ontvangen, moeten eventuele wijzigingen in hun firma en in de rechtspersoonlijkheid alsmede in het adres ervan onverwijld schriftelijk aan Nuki mededelen. Zo deze wijzigingsmededeling niet plaatsvindt, gelden documenten als bezorgd indien ze naar het laatst bekende adres of betaalorgaan verzonden werden dat door het Lid werd medegedeeld.
 7. In geval van een firma staan gebruikers Nuki het recht toe, de firmanaam of een eventueel logo of merk in een lijst van partners of referenties op te nemen alsmede de zakelijke relatie met Nuki publiekelijk te openbaren.

§ 7 Registratie, inrichting en gebruik van Lidaccounts

Voor het gebruik van onze Producten en dienstverleningen is een eenmalige kosteloze Registratie alsmede het ter beschikking stellen van (persoons)gegevens vereist. Voor personen onder 14 jaar is het gebruik van onze Producten/dienstverleningen niet toegestaan. Bij gebruik dat indruist tegen de overeenkomst of wetgeving kunnen wij uw Lidaccount blokkeren en de levering van dienstverleningen aan u onverwijld staken.

 1. Het gebruik van het Productassortiment en van alle daarmee verband houdende dienstverleningen van Nuki is enkel mogelijk bij voorafgaande Registratie en instemming met deze AV en de Gegevensbeschermingsbepalingen in de telkenmale geldige versie.
 2. Ieder naar behoren geregistreerd Lid verkrijgt toegang tot een eigen, voor onbepaalde tijd aangemaakt Lidaccount. Nuki behoudt zich het recht voor, Leden zonder vermelding van redenen te weigeren. In dit geval worden alle reeds verzonden gegevens onverwijld gewist.
 3. In het kader van de Registratie op de Website moet ieder Lid bepaalde gegevens bekendmaken, teneinde een geïndividualiseerde en beveiligde toegang tot het Lidaccount en de dienstverleningen van Nuki veilig te stellen.
 4. Gegevens die in het kader van de Registratie medegedeeld dienen te worden, omvatten onder andere de voornaam, achternaam, geboortedatum en een geldig e-mailadres van een Lid. Bij aanschaf van een NUKI Smart Lock moet daarenboven medegedeeld worden of het deurslotsysteem in een eengezinswoning of aan de woningdeur van een gebouw met meerdere appartementen ingezet moet worden. Het gebruik van het NUKI Smart Lock aan de woningdeur van een gebouw met meerdere appartementen vergt mededeling van het woonadres van het Lid waarop het NUKI Smart Lock ingezet dient te worden (straat, huisnummer, trap of gang en deurnummer). Verdere gegevens/informatie kunnen door Nuki opgevraagd worden in een informatieblad dat bij bestelling van het Smart Lock ingevuld dient te worden.
 5. De door Nuki opgevraagde gegevens moeten volledig en correct verstrekt worden, voor zover ze niet als vrijwillige opgaven gemarkeerd zijn. Registratie is enkel mogelijk met de burgerlijke naam, niet met fantasienamen of pseudoniemen. Indien persoonsgegevens van de Gebruiker, waaronder diens adres, wijzigen, moeten deze onverwijld geactualiseerd worden. Om het woonadres van een Gebruiker te verifiëren wordt hem een activeringscode, die noodzakelijk is om het NUKI Smart Lock in gebruik te nemen, via de post toegestuurd op het adres dat bij de Registratie medegedeeld werd of dat uit het gebruikersprofiel van zijn Lidaccount blijkt. Pas na ontvangst en gebruikmaking van de activeringscode kan het NUKI Smart Lock door de geautoriseerde Gebruiker vrijgeschakeld worden.
 6. De Gebruiker dient met het oog op correspondentie met Nuki een geldig e-mailadres op te geven en stemt ermee in, ter zake dienende mededelingen op dit e-mailadres te ontvangen. Bij de keuze van het e-mailadres mogen geen geldende wetgeving, de goede zeden of rechten van derden geschonden worden. Voorts mag het e-mailadres van de Gebruiker noch het woord Nuki of een vergelijkbare omschrijving – die met Nuki of ons portfolio aan dienstverleningen en Producten geassocieerd zou kunnen worden –, noch een internetadres of overige contactinformatie (bv. telefoonnummer) bevatten.
 7. Door de Registratie en inrichting van een Lidaccount verklaart het Lid zich akkoord met het vergaren, verwerken en gebruiken van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met de Gegevensbeschermingsbepalingen van Nuki. De door het Lid gelegitimeerde aanwending, respectievelijk verwerking, van gegevens kan tevens (i) een eventueel doorsturen van gegevens of inzage erin door Nuki dan wel door zaken- en contractpartners van Nuki (bv. huiseigenaren of gebouwenbeheer) alsmede (ii) het doorsturen van gegevens door bevoegde derden (bv. huiseigenaren, gebouwenbeheer e.d.) naar Nuki omvatten. De verwerking van persoonsgegevens omvat daarenboven het recht van Nuki, een klantengegevensbank in te richten waarvan Nuki de eigenaar is en waarin persoonsgegevens van het Lid zijn opgenomen.
 8. De in het kader van een Registratie op de Website opgegeven contactgegevens en -adressen moeten volledig en waarheidsgetrouw opgegeven worden en tezamen met de door Nuki verstrekte toegangsgegevens steeds op de actuele stand gehouden worden. Doorgave van Registratie- en toegangsgegevens (bv. aan Bevoegde Gebruikers; zie § 7 lid 11) geschiedt op eigen verantwoordelijkheid.
 9. Wachtwoorden en gebruikersnamen mogen krachtens de vigerende wetgeving noch de goede zeden noch rechten van de derden schenden. Voorts mag de gebruikersnaam noch het woord “Nuki” noch een vergelijkbare omschrijving – die met de firma Nuki of het Productassortiment geassocieerd zou kunnen worden –, noch een e-mail- of internetadres of overige contactinformatie (bv. telefoonnummers) bevatten. De gebruikersnaam moet geheimgehouden worden. Het staat Leden vrij, hun gebruikersnaam op eigen verantwoordelijkheid door te geven. Wanneer gevraagd wordt een gebruikersnaam mede te delen of in te voeren, moet het Lid controleren of deze aanvraag van Nuki of een hiertoe gerechtigde derde stamt, teneinde spionage van de toegangsgegevens en misbruik van het Lidaccount te voorkomen.
 10. De geheimhouding en het ordentelijke gebruik van een e-mailadres met wachtwoord, alsmede van de gebruikersnaam, zijn uitsluitend opgave van het Lid. Het gebruik van vreemde gebruikersnamen en wachtwoorden is, behoudens expliciete machtiging door het geregistreerde Lid, niet toegestaan.
 11. Ieder Lid kan slechts één Lidaccount openen. Het staat de Leden evenwel vrij, voor derde personen (zogeheten “Bevoegde Gebruikers”) een (tijdelijk) gebruik van het Productassortiment mogelijk te maken. In dit verband wordt de Bevoegde Gebruiker middels een uitnodiging op de hoogte gesteld en kan hij of zij alsdan, op basis van voor dit doeleinde verzonden toegangscodes, toegang verkrijgen tot het Product en/of overige dienstverleningen van Nuki. Gebruik van het Productassortiment door Bevoegde Gebruikers geschiedt uitsluitend in de door het desbetreffende Lid voorziene omvang. Aan Bevoegde Gebruikers kan eveneens toegang tot een Lidaccount verschaft worden. De daarmee gepaard gaande vrijgave van gebruikersgegevens geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. In dit geval krijgen Bevoegde Gebruikers de mogelijkheid, via individuele interfaces (“kanalen”) toegang te krijgen tot het desbetreffende Lidaccount of gegevens en informatie die zich daarin bevinden. De gebruikmaking van individuele interfaces (kanalen) geschiedt op de exclusieve verantwoordelijkheid van de deelachtige personen. Nuki aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de via kanalen medegedeelde inhoud of een eventueel misbruik van gegevens.
 12. Met het oog op het waarborgen van de veiligheid van gegevens zijn Gebruikers ervoor verantwoordelijk,
  1. zorgzaam met de persoonsgegevens om te gaan en toegang tot de eigen gegevens slechts aan die personen (Bevoegde Gebruikers) toe te staan met wie men reeds een nauwe relatie heeft;
  2. regelmatig zelf belangrijke persoonsgegevens extern op te slaan, bv. op opslagmedia, op een harde schijf of in de ‘cloud’. Nuki aanvaardt geen garantie en/of aansprakelijkheid voor verloren of beschadigde gegevens.
 13. Met de Registratie en inrichting van een Lidaccount bevestigt het Lid, voor het contractconforme gebruik van de dienstverleningen en Producten van Nuki toereikend handelingsbevoegd te zijn krachtens de bepalingen van de toepasselijke wetgeving. Het gebruik van het productportfolio is niet toegestaan voor personen onder 14 jaar. Gebruikers verbinden zich ertoe, personen onder 14 jaar geen toegang tot de services te verschaffen en hen niet te ondersteunen bij de toegang tot de services.

§ 8 Algemene gebruiksvoorwaarden voor Lidaccounts

De inrichting en het gebruik van een Lidaccount vergt, naast een ordentelijke Registratie (§ 7), ook de inachtneming en naleving van algemene gebruiksvoorwaarden voor Lidaccounts.

 1. De Gebruiker moet dienstverleningen en Producten van Nuki overeenkomstig deze AV en conform de toepasselijke wettelijke bepalingen gebruiken. Ook mag het productportfolio uitsluitend voor de overeengekomen gebruiksdoelen en enkel binnen de omvang van de verkregen gebruikstoestemming gebezigd worden. Toegang tot functies en gegevensvoorraden buiten de hiertoe voorziene bedieningsschermen en interfaces (bv. met behulp van vreemde software) is niet toegestaan. Evenmin toegestaan is het gebruik of de toepassing van elektronische of geautomatiseerde apps (bv. webcrawlers, robots, spiders of vergelijkbare toepassingen), ongeacht hun configuratie of gebruiksdoel. Daarenboven is iedere commerciële eigen benutting, bewerking en/of wijziging van het productportfolio (met inbegrip van de via de Website of in nieuwsbrieven ter beschikking gestelde inhouden) verboden. Voor alle schade ten gevolge van veronachtzaming van contractuele gebruiksvoorwaarden moet Nuki schadeloos gesteld worden en van gerechtelijke aanspraken worden gevrijwaard.
 2. Gebruikers- of Registratiegegevens moeten beschermd worden tegen onbevoegde toegang door derden, misbruik of te kwader trouw uitgevoerde toepassingen. Nuki moet onverwijld per e-mail aan contact@nuki.io op de hoogte worden gesteld van iedere vorm van onbevoegde gebruikmaking van het Lidaccount of de Registratiegegevens, alsmede van iedere andere schending van de AV en van de geheimhoudings- of gegevensbeschermingsplichten die het Lid/de Gebruiker bekend wordt. Indien er vanuit het perspectief van Nuki aanwijzingen zijn dat een derde de toegang tot een Lidaccount onbevoegd gebruikt of een inbreuk op de AV pleegt, kan de toegang tot dit Lidaccount – tot aan opheldering van deze aangelegenheid, of eventueel ook definitief – geblokkeerd worden.
 3. Leder Lid verbindt zich ertoe,
  1. op het Gebruikersaccount enkel inhouden (bv. foto’s, afbeeldingen, teksten, weergaven of video’s) op te slaan, te transfereren en te verspreiden waarvoor het Lid in kwestie de bevoegdheid heeft, ze door te geven; zulks is het geval indien het Lid ofwel (i) zelf eigenaar van deze inhouden is, ofwel (ii) alle vereiste rechten, licenties, toestemmingen en dergelijke rechtsgeldig verkregen heeft. Dit geldt eveneens voor auteursrechtelijk beschermde inhouden zoals firma- en merktekens. De verantwoording voor deze inhouden berust uitsluitend bij het Lid, dat evenzeer de verantwoordelijkheid draagt voor het contractconforme gebruik van de Website/het Lidaccount door een door hem of haar gelegitimeerde Bevoegde Gebruiker;
  2. geen racistische, beledigende, discriminerende, lasterlijke, seksuele, geweld verheerlijkende of overige illegale inhouden te gebruiken;
  3. geen storende ingrepen met technische of elektronische hulpmiddelen op het Nuki-netwerk te ondernemen, in het bijzonder pogingen tot hacking, aanvallen met bruut geweld, het binnensmokkelen van virussen/wormen/Trojaanse paarden en overige storingspogingen die de soft- en hardware van Nuki betreffen;
  4. toegankelijke gegevens niet zonder nadrukkelijke toestemming van de desbetreffende houder van de rechten te kopiëren, te verspreiden en te transfereren of deze met technische hulpmiddelen zoals bv. crawlers of bots uit te lezen;
  5. zijn of haar Lidaccount, behoudens met toestemming van Nuki, niet aan derden door te geven.
 4. Bij veronachtzaming van de gebruiksvoorwaarden of een inbreuk op wettelijke bepalingen (krachtens de wetgeving op de gegevensbescherming) heeft Nuki naar eigen goeddunken het recht:
  1. de toegang van Gebruikers tot de Website definitief of tijdelijk te blokkeren;
  2. de toegangsgegevens van het desbetreffende Lid tijdelijk of definitief te schorsen en diens Lidaccount te blokkeren;
  3. illegale inhouden op de Website/het Lidaccount te wissen.

§ 9 Beëindiging van het gebruik en uitsluiting

Leden kunnen hun Lidaccount te allen tijde wissen; dit geldt zonder afbreuk aan het recht van Nuki om bepaalde Gebruikersinhouden gedurende een economisch gepaste tijdsspanne op te slaan, te archiveren of te controleren. Bij een gebruikmaking van dienstverleningen die strijdig is met het beoogde doel en/of het contract kan Nuki een Lid te allen tijde uitsluiten of de contractuele relatie met een Gebruiker onverwijld beëindigen.

 1. Leden hebben het recht, het lidmaatschap naar behoren te beëindigen via de desbetreffende accountinstellingen. Het definitief wissen van een Lidaccount moet eenmaal bevestigd worden.
 2. Mocht het gebruik van de Producten/dienstverleningen van Nuki indruisen tegen het beoogde doel of de bepalingen van de AV (bv. bij grove inbreuken op de Gebruikersplichten, zoals deze vastgelegd zijn in deze AV en in documenten waarnaar in de AV verwezen wordt), dan heeft Nuki het recht om de contractuele relatie met een Gebruiker onverwijld te beëindigen of een reeds geregistreerd Lidaccount te blokkeren en/of te wissen. Nuki kan een Lidaccount eveneens blokkeren en/of wissen indien (i) een Registratie door het Lid niet volledig uitgevoerd wordt (bv. onvolledige opgave van vereiste Registratiegegevens) of (ii) het desbetreffende Lidaccount gedurende een periode van ten minste 12 kalendermaanden niet gebezigd wordt.
 3. Na beëindiging van een contract met de Gebruiker en het wissen van een Lidaccount kan Nuki Gebruikersinhouden gedurende een economisch aangewezen periode opslaan, archiveren of controleren. Voorts heeft Nuki het recht Gebruikersinhouden, voor zover deze door andere Gebruikers opgeslagen of gedeeld zijn, in geanonimiseerde vorm te bewaren en verder te gebruiken, op te slaan, te presenteren, te reproduceren, te bewerken en ter beschikking te stellen.
 4. Op verzoek van de Gebruiker worden alle de Gebruiker betreffende persoonsgegevens definitief gewist. Dit vereist een e-mail met het bij de Registratie opgegeven e-mailadres en met het verzoek om definitieve wissing aan contact@nuki.io. Nuki zal aan dergelijke verzoeken binnen 14 dagen voldoen en de wissing vanaf het tijdstip van de wissing een jaar lang registreren.
 5. Ook na contractbeëindiging komt aan Nuki het enkelvoudige recht toe, openbaar gemaakte inhouden te gebruiken, te verveelvoudigen en te benutten.

INFORMATIE OMTRENT HET HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

Voor zover de Gebruiker zich op de Website geregistreerd heeft voor een doel dat noch tot zijn commerciële, noch tot zijn zelfstandige beroepsactiviteiten kan worden gerekend, gelden voor de Gebruiker als consument in de zin van § 1 van het Konsumentenschutzgesetz [de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming] de volgende bepalingen:

  1. Recht op afstandname: de Gebruiker kan schriftelijk, bv. per brief, fax of e-mail, zonder opgave van redenen binnen 14 dagen (i) vanaf de dag van de contractafsluiting, dan wel in geval van goederenleveringscontracten (ii) vanaf de dag van aankomst van de goederen bij de consument, afstand van het afgesloten contract doen. Het recht op afstandname kan uitgeoefend worden middels het standaard herroepingsformulier dat op https://nuki.io/nl/service-shop/refunding/ opgeroepen kan worden en de Gebruiker met de informatie omtrent herroeping ter beschikking wordt gesteld.

   De verklaring van herroeping is niet aan vormelijke vereisten gebonden; ze kan per post of e-mail bezorgd worden aan
   Nuki Home Solutions GmbH
   Münzgrabenstraße 92/4,
   8010 Graz
   Oostenrijk
   Fax: +43 316 22 84 12 50
   E-mail: contact@nuki.io

 

   Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het de herroepingsverklaring binnen de termijn te versturen.

 

 1. Gevolgen van herroeping: in geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de wederzijds ontvangen dienstverleningen terugbezorgd te worden en dienen eventueel genoten vruchten (bv. interesten) overhandigd te worden. Indien de Gebruiker de ontvangen dienstverlening in haar totaliteit of gedeeltelijk niet terug kan bezorgen, dient hij Nuki eventueel de waarde te vergoeden. Dit kan ertoe leiden dat de Gebruiker desalniettemin aan de contractuele betalingsverplichtingen moet voldoen voor de periode tot aan de herroeping. Verplichtingen tot vergoeding van betalingen moeten binnen 30 dagen worden nagekomen. Voor de Gebruiker begint de termijn met het versturen van zijn herroepingsverklaring, voor Nuki met de ontvangst ervan.
 2. Gegevensdragers: overeenkomstig § 7 lid 3 van het Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz [de Oostenrijkse wet over op afstand afgesloten zakelijke transacties] wordt binnen een gepaste termijn na de contractafsluiting, evenwel uiterlijk vóór aanvang van het verstrekken van de dienstverlening, een bevestiging van het afgesloten contract, in combinatie met de in § 4 lid 1 van het Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz vermelde informatie, ter beschikking van de consument gesteld op een permanente gegevensdrager (bv. e-mail), voor zover deze informatie niet reeds voorafgaandelijk op een permanente gegevensdrager ter beschikking gesteld werd. De contractbevestiging bevat in elk geval een bevestiging van de instemming met het onmiddellijk verstrekken van de dienstverlening en de kennisname door de consument van het feit dat hierdoor het recht op afstandname (herroepingsrecht) komt te vervallen.
 3. Informatie omtrent herroeping: de informatie omtrent herroeping en het voor de Klant ter beschikking staande (doch niet verplichte) herroepingsformulier bevinden zich in Bijlage 1 bij deze AV. Bij de contractafsluiting (bv. in het kader van een bestelling) moeten Gebruikers bevestigen dat ze op de hoogte zijn gebracht van hun herroepingsrecht.

§ 10 Garantie en aansprakelijkheid

Onze garantie en aansprakelijkheid zijn beperkt. Voor de inhouden van externe websites waarnaar gelinkt wordt bij tips en aanbevelingen zijn wij niet aansprakelijk.

 1. De dienstverleningen van Nuki worden op basis van de algemeen geldende industrienomen en praktijken verstrekt. De Gebruikers zijn zich er evenwel van bewust dat het volgens de huidige stand der techniek niet mogelijk is een op internet gebaseerde dienstverlening te bieden die geheel feilloos is. Nuki biedt geen garantie dat de Website steeds ononderbroken en feilloos ter beschikking staat of dat de vereiste soft- en hardware voor het gebruik van het Productassortiment feilloos functioneert.
 2. Uitvallen van het net, storingen, onderhoudswerkzaamheden of andere onvermijdelijke gebeurtenissen die niet aan Nuki te wijten zijn, kunnen onderbrekingen van de dienstverlening met zich meebrengen. In een dergelijk geval zal Nuki zich redelijk en in eer en geweten inspannen om storingen en onderbrekingen zo spoedig te verhelpen als technisch en economisch mogelijk is.
 3. Nuki biedt generlei garantie voor de juistheid van de door de Gebruikers doorgegeven gegevens, zoals bijvoorbeeld opgaven inzake identiteit, adres, kwalificaties, referenties of solvabiliteit. Nuki kan evenmin garanderen dat de transfer van gegevens via vreemde systemen, in het bijzonder het internet of telefonische communicatienetten, niet door derden wordt getraceerd, geregistreerd of vervalst.
 4. Het gebruik van het Productassortiment door de Gebruiker geschiedt uitsluitend op eigen risico van de Gebruiker. Dit geldt onverminderd voor het gebruik van Hardware (bv. de desbetreffende smartphone, het Nuki Smart Lock en/of Nuki-Accessoires enz.) alsook voor het downloaden van eigen en vreemde inhouden door de Gebruiker.
 5. Voorts biedt Nuki geen garantie voor externe links, banners of overige informatie- en reclameaanbiedingen die voor de Gebruiker geplaatst kunnen worden. Rechtshandelingen die tussen de Gebruiker en een derde aanbieder tot stand komen, bv. via gelinkte pagina’s of banners, leiden uitsluitend tot contractuele betrekkingen tussen de Gebruiker en de derde aanbieder. Niki biedt geen garantie voor de dienstverleningen van derde aanbieders.
 6. Ook biedt Nuki geen garantie voor fouten of andere uitvallen van de dienstverlening op de Website op het Lidaccount, voor zover deze teruggaan op de hiernavolgende omstandigheden:
  • fouten in de hardware, het besturingssysteem of de software van andere fabrikanten en aanbieders;
  • toepassingsfouten die door de Gebruiker veroorzaakt zijn en die bij ordentelijk en zorgvuldig gebruik voorkomen hadden kunnen worden;
  • aanvallen van virussen of een andere invloed die niet aan Nuki te wijten is, zoals brand, ongevallen, stroomuitval enz.;
  • onbevoegde wijziging, door de contractpartners of derden, van de systeemomgeving waarvoor de Website of het Lidaccount geconfigureerd werd.
 7. Nuki is, in het kader van de wettelijke voorschriften, aansprakelijk voor beschadigingen door organen, medewerkers, volstrekkers of overige personen die contractueel gebonden zijn aan het verstrekken van de dienstverlening aan de contractpartner voor zover opzet of grove nalatigheid kan worden aangetoond. Aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is uitgesloten, behoudens bij schade aan lijf en leden.
 8. Met uitzondering van de wettelijk voorgeschreven gevallen zijn noch Nuki, noch de zakelijk met Nuki geassocieerde ondernemingen aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van het Productassortiment. Dit geldt eveneens voor schade die uit fouten, problemen, virussen of gegevensverliezen kan voortvloeien.
 9. Nuki aanvaardt voorts generlei aansprakelijkheid voor het als download aangeboden materiaal of het materiaal dat de Gebruiker verkregen heeft ten gevolge van gebruikmaking van de dienstverlening op de Website. Enkel de Gebruiker is aansprakelijk voor iedere schade die dit materiaal zijn IT-infrastructuur zou kunnen berokkenen of voor het verlies van gegevens door toedoen van het downloaden vanaf de Website van om het even welk materiaal dat verband houdt met de dienstverlening.
 10. De Gebruiker aanvaardt de volle aansprakelijkheid voor iedere reclamatie of klacht van gerechtelijke, buitengerechtelijke of iedere andere aard die voortvloeit uit conflicten met andere Gebruikers of er op enige wijze verband mee houdt. De Gebruiker erkent en accepteert dat Nuki onder geen beding en op generlei wijze verantwoordelijk is voor de handelingen of voor het niet-handelen van andere Gebruikers, ook niet voor schade die voortvloeit uit de voornoemde handelingen of het voornoemde niet-handelen.
 11. Gevallen van overmacht die het verstrekken van contractuele dienstverleningen aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken, geven Nuki het recht het vervullen van contractuele verplichtingen uit te stellen met de duur van deze hindernis alsmede een gepaste aanlooptijd. Stakingen, lock-outs, ingrepen van overheidswege waarvoor Nuki niet verantwoordelijk is en vergelijkbare omstandigheden staan gelijk aan overmacht, voor zover deze niet te voorzien, niet te beïnvloeden, ernstig en niet aan Nuki te wijten zijn. Aansprakelijkheid van Nuki is in deze gevallen eveneens uitgesloten.

§ 11 Toezegging van rechten op inhouden

Voor inhouden die door ons ter beschikking worden gesteld verkrijgt u een licentie die beperkt is tot het doel van gebruikmaking van onze Producten/dienstverleningen. Voor voorgestelde inhouden die u in het kader van het gebruik van het productportfolio ter beschikking stelt, verleent u ons een niet-exclusieve licentie, die ons toestaat uw gebruikersinhouden aan te wenden en tevens andere Gebruikers ter beschikking te stellen. U bent verantwoordelijk voor de juistheid en rechtmatigheid van de door u geüploade inhouden. Wij controleren gebruikersinhouden vóór hun publicatie en behouden ons eveneens voor, deze te weigeren.

 1. Nuki staat zijn Gebruikers toe, het Productassortiment overeenkomstig de wettelijke bepalingen en de bepalingen van deze AV te gebruiken, om inhouden te uploaden, op te slaan, te publiceren, te verspreiden, te transfereren en met andere Gebruikers te delen.
 2. De Gebruiker stemt ermee in dat hij door automatische evaluatie van zijn gebruiksgedrag mogelijkerwijze geconfronteerd wordt met aanbiedingen en/of reclameboodschappen die op hem zijn toegesneden.
 3. De Gebruiker verklaart ermee akkoord te gaan dat ook in de context van de gecreëerde inhouden reclame kan worden gemaakt die door Nuki op de markt wordt gebracht.
 4. Nuki heeft het recht inhouden op te slaan en aan derden door te geven voor zover zulks wettelijk voorgeschreven of naar de professionele mening van Nuki noodzakelijk en wettelijk toegestaan is, teneinde
  • te voldoen aan wettelijke bepalingen of aan gerechtelijke bevelen of verordeningen van overheidswege;
  • de naleving van deze AV te waarborgen;
  • te reageren op het geldend maken door derden van een inbreuk op rechten; ofwel
  • de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van Nuki, zijn Gebruikers of de openbaarheid te vrijwaren.
 5. De Gebruiker verleent aan Nuki op alle door hem gegenereerde, getransfereerde, opgeslagen en gepubliceerde inhouden een onherroepelijk, niet-exclusief doch onbeperkt gebruiksrecht. Nuki heeft derhalve het recht, alle inhouden ongeacht het gebruikstype, in het kader van het aanbod van Nuki alsmede in het kader van een overige activiteit van Nuki of een met Nuki geassocieerd bedrijf, te gebruiken. Hieronder valt tevens het recht op wijziging en verwerking, voor zover daardoor geen gerechtvaardigde belangen van de Gebruiker in het gedrang komen. De Gebruiker verleent in dit verband morele rechten aan Nuki. In geval van gebruik van gecreëerde inhouden buiten de Website zal Nuki, voor zover doenlijk, erop wijzen dat de inhoud van de Gebruiker stamt.
 6. De Gebruiker garandeert derhalve dat alle via de Website beschikbaar gestelde en gecommuniceerde inhouden
  • zijn (Intellectuele) Eigendom zijn en/of dat hij door de bevoegde derden op ordentelijke wijze geautoriseerd is om de desbetreffende inhouden via de Website te gebruiken;
  • vrij zijn van rechten van derden – in het bijzonder van rechten op Intellectuele Eigendom;
  • geen inbreuk vormen op geldende wetgeving of overige bindende statuten en daarenboven
  • op generlei wijze geschikt zijn om zijdens Nuki wettelijke verplichtingen (aansprakelijkheden), van welke aard dan ook, teweeg te brengen.
 7. De Gebruiker vrijwaart Nuki van alle aanspraken die derden jegens Nuki maken op grond van een schending van hun rechten door toedoen van de door de Gebruiker binnen het Nuki-netwerk geplaatste inhouden of overig gebruik daarvan, dan wel door toedoen van het gebruik van de via het Nuki-netwerk ter beschikking staande toepassingen. De Gebruiker neemt hierbij de kosten op zich voor een noodzakelijke gerechtelijke verdediging van Nuki, met inbegrip van alle gerechtelijke en advocatenkosten ten bedrage van de wettelijke tarieven. Dit geldt niet wanneer de inbreuk op de rechten niet teruggaat op nalatig gedrag zijdens de Gebruiker.
 8. De Gebruiker is verplicht, Nuki voor het geval van gebruikmaking door derden onverwijld, waarheidsgetrouw en volledig alle hem ter beschikking staande informatie mede te delen die vereist is voor een controle van de aanspraken en voor de verdediging. Verdergaande aanspraken op schadevergoeding vanwege Nuki jegens de Gebruiker blijven onaangeroerd.
 9. Nuki maakt geen aanspraak op eigendom van inhouden. Nuki zal geen toezichtfunctie vervullen met betrekking tot de door Gebruikers gecreëerde inhouden.
 10. Nuki behoudt zich het recht voor, door Gebruikers gecreëerde inhouden zonder opgave van redenen te wissen. In dat geval wordt de Gebruiker hieromtrent geïnformeerd en eventueel, bij een inbreuk op deze AV, door Nuki aansprakelijk gesteld.
 11. Nuki biedt voorts geen garantie voor verkeerd gecreëerde inhouden van de Gebruikers.

§ 12 Vergoeding, betalingsvoorwaarden

Behoudens anderszins geregeld, zijn onze services tegen vergoeding. Met zijn Registratie verklaart een Gebruiker zich akkoord met het aanrekenen van vergoedingen voor de dienstverlening.

 1. De prijsbepaling van Nuki is gebaseerd op de gangbare facturatiekosten binnen de branche en oriënteert zich daarbij aan het door de Gebruiker gewenste dienstverleningsportfolio, en bovenal aan diens keuze uit het Productassortiment.
 2. Alle prijzen zijn in euro. Eventuele verzendingskosten worden extra gefactureerd en gelden enkel voor de onderhavige order.
 3. Vorderingen tot vergoeding moeten principieel na aankomst van de factuur op de in de factuur vermelde betaaldatum of, indien een betaaldatum ontbreekt, binnen zeven kalenderdagen vanaf aankomst van de factuur bij de Gebruiker betaald worden. Het factuurbedrag moet uiterlijk op de betaaldatum op de in de factuur vermelde rekening zijn overgeschreven. Tot aan de volledige betaling van de desbetreffende te betalen productvergoeding is het gebruik van het Product slechts herroepelijk toegestaan. Nuki kan in het bijzonder het verstrekken van die dienstverleningen achterhouden waarvoor de Gebruiker achterstallig is met zijn vergoedingsbetalingen.
 4. Als datum van ontvangst van de betaling geldt de dag waarop het bedrag bij Nuki voorhanden is of waarop de dienovereenkomstige waarde op de in de factuur vermelde bankrekening van Nuki wordt gestort. Bij laattijdige betaling door de Gebruiker rekent Nuki – voor zover er geen hogere kosten ontstaan zijn – wettelijke overschrijdingsrente aan, te beginnen op de 15de dag vanaf de factuurdatum. De met het opeisbaar maken verbonden aanmanings-, inlichtings- en overige kosten zijn voor rekening van de Gebruiker. Het recht van Nuki om verdergaande aanspraken op schadevergoeding te laten gelden, wordt hierdoor niet ingeperkt.
 5. Als betalingsmethoden worden door Nuki een creditkaart, online betaalsystemen (PayPal, online bankieren) alsook Sofortüberweisung aanvaard. Alle onkosten van het betalingsverkeer zijn voor rekening van de Klant.
 6. De Gebruiker ziet ervan af, eventuele tegenaanspraken te verrekenen met aanspraken op vergoeding zijdens Nuki, tenzij deze tegenaanspraken door Nuki schriftelijk erkend of gerechtelijk vastgelegd zijn.
 7. Alle uit de contractuele relatie met Nuki voortvloeiende, verschuldigde heffingen, met uitzondering van de inkomstenbelasting, zijn voor rekening van de Gebruiker. Voor een ongerechtvaardigd inroepen van dergelijke heffingen dient Nuki schadeloos te worden gesteld en van gerechtelijke aanspraken te worden gevrijwaard.

§ 13 Software

Voor het geval dat wij software ter beschikking stellen, kunt u deze in het kader van een beperkte gebruikslicentie gebruiken. In de regel behoort dan een eindgebruikerslicentieovereenkomst tot de software, waarin nadere regelingen getroffen worden.

 1. Indien de Gebruiker software ter beschikking wordt gesteld, verkrijgt deze hiervoor, voor de duur en voor de doeleinden van het gebruik van de service, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet (bv. middels verstrekking van sublicenties) te gelde te maken licentie voor het privégebruik en in overeenstemming met eventuele eindgebruikersbepalingen.
 2. Met uitzondering van het recht op aanmaken van een back-up is het de Gebruiker (voor zover wettelijk toegestaan) verboden de software of bijbehorende documentatie buiten het normale gebruik te verveelvoudigen, te publiceren, te verkopen of op andere wijze ter beschikking van derden te stellen.

§ 14 Mobiele toepassingen, technische voorwaarden

U heeft actuele technologie en toegang tot het internet nodig om vlekkeloos gebruik te kunnen maken van onze services. Wij kunnen geen definitieve bescherming tegen virussen en overige technische risico’s waarborgen; voor een onderbrekings- of storingsvrije toegang tot onze services zijn wij niet aansprakelijk.

 1. Mobiele toepassingen (Apps) van Nuki zijn uitsluitend voor eigenaars van smartphones beschikbaar (zie hiervoor § 4). Er wordt op gewezen dat algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden van de aanbieders van smartphones door deze AV noch vervangen, noch aangevuld worden en derhalve zonder beperkingen van toepassing zijn op de Gebruiker.
 2. Voor het gebruik van het Productassortiment zijn toegang tot het internet en een dienovereenkomstig, actueel eindapparaat met browser vereist, dat over de technische capaciteiten beschikt voor de grafische weergave van de App of Website. Het gebruik van de dienstverleningen en Producten van Nuki vereist een aanzienlijk gegevensvolume, hetgeen in het bijzonder bij mobiel gebruik kosten kan teweegbrengen. Nuki adviseert derhalve een flatrate. Kosten en het risico van het gegevensverkeer via het internet berusten uitsluitend bij de Gebruiker.
 3. Het is de Gebruiker bekend dat er door toedoen van de technische omstandigheden van het internet nooit een complete bescherming tegen virussen, Trojaanse paarden, spyware enz. kan bestaan. Nuki kan deze bescherming dan ook niet garanderen. Nuki biedt geen garantie voor een bepaalde beschikbaarheid van dienstverleningen en Producten en behoudt zich uitdrukkelijk de onderbreking daarvan voor om technische of andere redenen.
 4. Nuki kan niet garanderen dat de toegang tot het Productassortiment te allen tijde zonder onderbreking en feilloos mogelijk is. Nuki is niet aansprakelijk voor storingen of negatieve beïnvloedingen die buiten de invloedssfeer van Nuki liggen. De Gebruiker is derhalve verantwoordelijk voor het regelmatig actualiseren van de door hem gebruikte software, een regelmatige back-up van gegevens, een actueel antivirusprogramma en doeltreffende firewallsystemen.

§ 15 Gegevensbescherming

Gebruikers worden ertoe aangespoord de afzonderlijke Gegevensbeschermingsbepalingen van Nuki in acht te nemen, die opgeroepen kunnen worden op https://nuki.io/nl/service/gegevensbescherming/.

§ 16 Communicatie

Wij communiceren per e-mail met u.

 1. Alle verklaringen betreffende deze AV of de eraan ten grondslag liggende gebruiksrelatie moeten schriftelijk of tekstueel (per e-mail) plaatsvinden. Voor de contactinformatie van Nuki raadplege men de Website www.nuki.io. Als contactinformatie van de Leden geldt die informatie die in het kader van de Registratie opgegeven werd en dienovereenkomstig in het Lidaccount is ingevoerd. Door Nuki per e-mail aan deze contactinformatie bezorgde verklaringen gelden als aangekomen op het tijdstip van verzending, via de post verzonden verklaringen twee dagen na de verzending, tenzij het Lid een later tijdstip van aankomst aantoont.
 2. Voor zover mededelingen tussen Nuki en een Lid of tussen de Leden onderling per e-mail en zodoende in tekstuele vorm verzonden worden, erkent het Lid de onbeperkte geldigheid van de langs deze weg bezorgde instemmingen. De e-mail moet de naam en het e-mailadres van de afzender alsook het tijdstip van verzending (Datum en tijd) bevatten.
 3. Een in het kader van de bovenstaande bepalingen aangekomen e-mail geldt, behoudens andersluidend bewijs, als stammend van de bezitter van het afzenderadres. Het bindende karakter van de e-mail en zodoende van de tekstuele vorm geldt voor alle verklaringen die de normale afhandeling van het contract met zich meebrengt.

§ 17 Verbod op cessie

De overdracht van het contract met Nuki alsook de cessie van rechten en overdracht van plichten uit het gebruikscontract door de Gebruiker zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nuki.

§ 18 Overige bepalingen

De AV zijn aan de Oostenrijkse wetgeving onderworpen.

 1. Deze AV zijn aan de Oostenrijkse wetgeving onderworpen. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 2. De plaats van voltrekking en exclusieve plaats van de bevoegde rechtbank voor alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met dit contract is Graz, Oostenrijk.
 3. Wijzigingen aan een aanvullingen op deze AV alsook overige afspraken zijn enkel geldig indien ze schriftelijk door Nuki bevestigd zijn.
 4. Indien een bepaling van deze AV ongeldig of niet afdwingbaar is of wordt, wordt de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aangetast. De ongeldige of niet afdwingbare bepaling moet door een geldige en afdwingbare bepaling vervangen worden, waarvan het economische doel en economische resultaat de te vervangen bepaling zo dicht mogelijk benaderen en recht doen aan de oorspronkelijke intentie. De contractpartijen verbinden zich ertoe, deze vervangen bepaling onverwijld schriftelijk vast te leggen en te ondertekenen.

Nuki Home Solutions GmbH
Münzgrabenstraße 92/4
8010 Graz
Oostenrijk
Handelsregisternummer: FN 422826 d (Kantonnale rechtbank Graz, als Rechtbank van koophandel)
E-mail: contact@nuki.io
Web: www.nuki.io
Btw-nr.: ATU69049727
Gegevensverwerkingsregister: 4014616
Gegevensbeschermingsbepalingen: https://nuki.io/nl/service/gegevensbescherming/
Stand: 07/2017

ijlagen

 1. Herroepingsformulier

Vragen over Nuki?