Gegevensbescherming

Gegevensbeschermingsverklaring
Nuki Home Solutions GmbH

Versie 1.4, 16 november 2022

 

Algemene informatie

De bescherming van de persoonsgegevens van onze belanghebbenden en klanten ligt ons, Nuki Home Solutions GmbH, na aan het hart. Deze Gegevensbeschermingsverklaring informeert u omtrent de aard, de omvang en de doeleinden van het vergaren en gebruiken van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (hiernavolgend ‘AVG’) en van andere nationale gegevensbeschermingswetgevingen van de lidstaten en overige bepalingen inzake de gegevensbeschermingswetgeving zijn wij:

 

Nuki Home Solutions GmbH
Münzgrabenstraße 92/4, 8010 Graz
Tel.: +43 316 22 84 09
E-mail: contact@nuki.io
Website: www.nuki.io

 

Onze functionaris voor de gegevensbescherming bereikt u op:

Tel.: +43 316 22 84 09
E-mail:privacy@nuki.io

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn informatie die betrekking heeft op personen wier identiteit geïdentificeerd of identificeerbaar is (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer enz.).

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en waar halen wij deze gegevens vandaan?

Wij verwerken uw persoonsgegevens die wij in het kader van de zakelijke relatie met u ontvangen. Tot deze persoonsgegevens behoren uw personalia (naam, adres, contactgegevens enz.) en uw legitimatiegegevens (bv. identiteitskaartgegevens). Ze kunnen tevens ordergegevens (bv. betalingsopdrachten), reclame- en verkoopgegevens, documentatiegegevens (bv. adviesprotocollen), offertes en gegevens voor het vervullen van wettelijke verplichtingen omvatten. Deze gegevens verkrijgen wij ofwel rechtstreeks van u, ofwel worden ze ons door derden ter beschikking gesteld, bijvoorbeeld door onze partnerondernemingen.

 

Voor welke doeleinden en op welke rechtsbasis worden de gegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens ofwel

 • voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen of voor het vervullen van onze contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 punt b AVG) in het kader van de zakelijke relatie, ofwel
 • op basis van uw instemming (art. 6 lid 1 punt a AVG) indien u ons uw desbetreffende instemming verleend heeft met contactopname voor het verstrekken van offertes, voor het bezorgen van reclame (reclamedoeleinden) of voor gegevensoverdracht aan de fabrikant/import, ofwel
 • om onze wettelijke verplichtingen te vervullen (art. 6 lid 1 punt c AVG), ofwel
 • krachtens ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking (art. 6 lid 1 punt f AVG).

De verwerking van uw gegevens dient voor het initiëren en uitvoeren van onze zakelijke relatie of voor de afhandeling van de desbetreffende order. Indien u ons niet uw gegevens ter beschikking stelt, moeten wij de afsluiting van een contract of de uitvoering van de order in de regel weigeren of kunnen wij een bestaand contract niet meer uitvoeren en moeten wij dit bijgevolg beëindigen.

Indien een bepaalde verwerking instemming vergt, zal deze verzocht worden. Wanneer u ons uw instemming verleend heeft met de verwerking van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, vindt een verwerking op basis van deze instemming plaats overeenkomstig de in de instemmingsverklaring vastgelegde doeleinden en binnen de daarin overeengekomen omvang. Een verleende instemming kan te allen tijde voor de toekomst schriftelijk of per e-mail herroepen worden. De rechtmatigheid van de tot dan toe uitgevoerde gegevensverwerking komt hierdoor niet in het gedrang.

U bent niet verplicht uw instemming te verlenen met de verwerking van die gegevens die niet relevant of niet vereist zijn voor het vervullen van het contract of van de concrete order.

Daarenboven delen wij mede dat wij geen gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming conform art. 22 AVG voor het nemen van een besluit aangaande de motivering en uitvoering van een zakelijke relatie.

 

Worden uw gegevens doorgegeven?

Wij zullen uw gegevens enkel doorgeven voor zover dit noodzakelijk is om het doel te bereiken.

Binnen onze onderneming verkrijgen die instanties of medewerkers uw gegevens die deze nodig hebben om aan de contractuele en/of wettelijke plichten te voldoen. Voorts sturen wij uw gegevens binnen onze ondernemingsgroep door indien zulks noodzakelijk is om aan de contractuele en/of wettelijke plichten te voldoen, bijvoorbeeld omdat een bepaald merk slechts bij één van onze ondernemingen beschikbaar is.

Om de genoemde doeleinden te bereiken, kan het noodzakelijk zijn dat uw persoonsgegevens aan de volgende ontvangers geopenbaard worden. Deze openbaarmaking kan middels doorsturen, verspreiding of iedere andere vorm van terbeschikkingstelling geschieden:

 • IT-ondernemingen voor het ter beschikking stellen, onderhouden en beheren van ons IT-systeem alsook voor de informatietechnologische afhandeling van het doel van de gegevensverwerking,
 • geassocieerde ondernemingen van het concern,
 • belastingadviseurs en revisors ten behoeve en in het belang van ondersteuning bij het vervullen van onze verplichtingen krachtens de fiscale wetgeving (Oostenrijks Wetboek van Koophandel, Oostenrijkse belastingwet enz.),
 • verzekeringen of aanvraagportalen voor verzekeringsschade, voor afhandeling van schade en facturatie ten opzichte van hen alsmede voor afhandeling van onze verzekeringscasussen;
 • marketingpartners (grafisch ontwerpers, reclamebureaus, drukkerijen, verzendingsbedrijven, telefonische marketing, krantenuitgevers), voor het bezorgen van reclame indien u dienaangaande uw instemming heeft verleend,
 • logistieke dienstverlener om uw bestelling te verwerken,
 • aftersalespartners,
 • juridische vertegenwoordigers, veiligheidsoverheden, bevoegde rechtbanken of overheden voor gerechtelijke vervolging.

 

Hoelang slaan wij uw gegevens op?

Wij zullen uw gegevens slechts zolang opslaan als noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw gegevens vergaard hebben. Wij slaan uw persoonsgegevens eveneens op zolang er wettelijke bewaringsverplichtingen bestaan (o.a. Oostenrijks Wetboek van Koophandel, Oostenrijkse belastingwet enz.) of zolang verjaringstermijnen van potentiële rechtsaanspraken (in bepaalde gevallen tot 30 jaar) nog niet verstreken zijn.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot de gegevensverwerkingen?

Krachtens de geldende wetgeving heeft u onder andere het recht,

 • te controleren of en welke persoonsgegevens wij omtrent u verwerken en kopieën van deze gegevens te ontvangen,
 • de correctie, de aanvulling of het wissen te eisen van persoonsgegevens die verkeerd zijn of niet conform de wetgeving verwerkt werden,
 • van ons te eisen dat wij de verwerking van de persoonsgegevens beperken,
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens,
 • overdraagbaarheid van gegevens te eisen en
 • de identiteit van derden te kennen naar wie de persoonsgegevens doorgestuurd worden.

Indien wij uw gegevens op basis van uw instemming verwerken, heeft u het recht deze instemming te allen tijde per e-mail of via de post te herroepen. De rechtmatigheid van de tot dan toe uitgevoerde gegevensverwerking komt hierdoor niet in het gedrang.

Daarenboven heeft u het recht, een klacht in te dienen bij de Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit of bij een andere gegevensbeschermingsautoriteit in de EU, in het bijzonder op uw verblijf- of werkplaats.

 

Informatie aangaande diensten waarvan wij op onze website gebruikmaken

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker opgeslagen worden. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie op het besturingssysteem van de gebruiker opgeslagen worden. Dit cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een eenduidige identificatie van de browser mogelijk maakt bij het opnieuw oproepen van de website. Cookies die zich reeds op de computer bevinden, kunnen te allen tijde gewist worden. De werkwijze daarvoor vindt u in uw browserhandleiding (onder ‘Hulp’ in het browsermenu).

Wij maken gebruik van cookies om onze website gebruiksvriendelijker vorm te geven. Sommige elementen van onze website maken het noodzakelijk dat de oproepende browser ook geïdentificeerd kan worden wanneer men van pagina is veranderd.

Hierbij worden in de cookies de volgende gegevens opgeslagen en doorgestuurd:

 1. Taalinstellingen
 2. Functie voor automatisch invullen bij invulformulieren

Daarenboven gebruiken wij op onze website cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruikers mogelijk maken.

Aldus kunnen de volgende gegevens achterhaald worden:

 1. Ingevoerde zoektermen
 2. Frequentie van paginaoproepen
 3. Gebruikmaking van websitefuncties

De op deze wijze vergaarde gegevens van de gebruikers worden middels technische inrichtingen gepseudonimiseerd. Derhalve is toewijzing van de gegevens aan de oproepende gebruiker niet meer mogelijk. De gegevens worden niet gemeenschappelijk opgeslagen met overige persoonsgegevens van de gebruikers.

 

Serverlogbestand

Bij iedere oproep van onze website registreert ons systeem op geautomatiseerde wijze gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

Hierbij worden de volgende gegevens vergaard:

 1. Informatie over de browser (‘User Agent’)
 2. IP-adres (‘Internet Protocol’)
 3. Datum en tijdstip van het bezoek
 4. Precies adres van de aangevraagde pagina (‘Request Path’ en ‘Request Type’)
 5. Status van het antwoord op de aangevraagde pagina (‘Response Status’)

Deze gegevens worden enkel in de webserverlogbestanden (‘Access Log’) opgeslagen. Toewijzing van de gegevens aan een gebruiker is niet mogelijk. Er vindt geen gemeenschappelijke opslag van deze gegevens met andere persoonsgegevens van de gebruiker plaats.

 

Webanalyse

Ter verbetering van de efficiëntie gebruiken wij op onze website de diensten van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, V.S. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zogeheten ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie omtrent uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de V.S. doorgestuurd en aldaar opgeslagen. Teneinde de belangen van de gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgegevens te behartigen, wordt dit door een anonimisering van de gegevens uitgevoerd. Uw IP-adres wordt dientengevolge reeds onherkenbaar naar Google doorgestuurd.

U kunt het opslaan van de cookies verhinderen middels een dienovereenkomstige instelling in uw browserssoftware; wij wijzen u er evenwel op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. Daarenboven kunt u het doorsturen naar Google van de door het cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website verband houdende gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de op de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Deze website gebruikt cookies eveneens met het doel de bezoekers op een later tijdstip in het Google-reclamenetwerk aan te spreken via remarketingcampagnes met online reclame. Voor het inschakelen van remarketingadvertenties gebruiken derde aanbieders zoals Google cookies op basis van een bezoek aan onze website. U als gebruiker heeft de mogelijkheid het gebruik van cookies door Google te deactiveren door deze pagina voor deactivering van Google op te roepen op www.google.com/ads/preferences.

In het kader van het registratieproces worden de volgende gegevens vergaard:

 1. Het gecodeerde IP-adres van de gebruiker
 2. Datum en tijdstip van het bezoek
 3. Frequentie van bezoeken aan de pagina
 4. Gebruikmaking van websitefuncties
 5. Het besturingssysteem van de gebruiker
 6. De internetaanbieder van de gebruiker
 7. Leeftijd, geslacht, talen, interesses, land van herkomst
 8. Websites van waaraf het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt
 9. Websites die vanaf het systeem van de gebruiker via onze website opgeroepen worden
 10. Gebruikte besturingssystemen van eindapparatuur

 

Plug-ins van sociale media

Deze website gebruikt sociale plug-ins (‘plug-ins’) van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., CA 94304, V.S. geëxploiteerd wordt (‘Facebook’). De plug-ins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo’s (witte f op een blauwe miniatuur of een teken van een opgestoken duim) of zijn gemarkeerd met de toevoeging ‘Facebook Social Plugin’. De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunnen hier geraadpleegd worden: developers.facebook.com/docs/plugins.

Wanneer u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser doorgestuurd en door de browser in de website ingevoegd. Zodoende hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in vergaart, en wij informeren u derhalve in verhouding tot de stand van onze kennis:

Door het invoegen van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website opgeroepen heeft. Wanneer u bij Facebook ingelogd bent, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Wanneer u met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld op de knop ‘Vind ik leuk’ drukt of commentaar levert, wordt de dienovereenkomstige informatie door uw browser rechtstreeks naar Facebook doorgestuurd en aldaar opgeslagen. Indien u geen lid van Facebook bent, bestaat desondanks de mogelijkheid dat Facebook kennis van uw IP-adres neemt en het opslaat.

Voor het doel en de omvang van het vergaren van gegevens en de verdere verwerking en benutting van de gegevens door Facebook, alsook uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer, gelieve de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook te raadplegen: www.facebook.com/policy.php.

Indien u lid van Facebook bent en niet wenst dat Facebook via onze website gegevens omtrent u verzamelt en deze koppelt aan uw bij Facebook opgeslagen lidmaatschapsgegevens, moet u zich vóór uw bezoek aan onze website uitloggen bij Facebook.

Het is eveneens mogelijk sociale plug-ins van Facebook te blokkeren met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met de Facebook Blocker.

 

Nieuwsbrief

U heeft de mogelijkheid om u op onze website aan te melden voor onze nieuwsbrief. Voordat u onze nieuwsbrief regelmatig zult ontvangen, sturen wij u ter bevestiging een e-mail (“double opt-in”).

Vervolgens worden, in verband met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven, uw opgegeven gegevens doorgestuurd naar onze nieuwsbriefprovider ‘Mailchimp’, geëxploiteerd door The Rocket Science Group, LLC, gevestigd te Atlanta, V.S. Dienaangaande hebben wij een verwerkingscontract in de zin van art. 28 AVG afgesloten. Uw gegevens worden uitsluitend voor de verzending van nieuwsbrieven aangewend.


Gebruik van Bloomreach Engagement/Exponea

Voor het verzenden en managen van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van de diensten van Bloomreach Engagement/Exponea. Wij hebben met deze aanbieder een contract afgesloten voor het verwerken van deze opdracht.

Onze via Bloomreach Engagement/Exponea verstuurde nieuwsbrieven maken het ons mogelijk om het gedrag van de ontvangers hiervan te analyseren. Hierbij kan o.a. worden geanalyseerd hoeveel ontvangers het bericht over de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak welke link in de nieuwsbrief is aangeklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan bovendien worden geanalyseerd of er een vooraf vastgestelde actie (bijv. het kopen van een product op onze website) heeft plaatsgevonden, nadat er op de link in de nieuwsbrief is geklikt.

Rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming conform artikel 6 lid 1a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor zover wij op basis van uw toestemming gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde te verwerken, verwijderen wij deze gegevens onmiddellijk wanneer u uw toestemming intrekt.


Gebruik van Facebook Custom Audiences

Deze website gebruikt daarenboven met uw toestemming ‘Custom Audiences uit klantenlijsten’ van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, V.S.

Met behulp daarvan kan Facebook doelgericht onze reclameadvertenties inschakelen voor op de nieuwsbrief geabonneerden die bij Facebook geregistreerd zijn. Hierdoor zijn wij in staat doelgericht te adverteren voor personen die reeds hun interesse in onze producten of onze onderneming betoond hebben. Deze gegevens worden ‘gehasht’ en gecodeerd naar Facebook doorgestuurd. Facebook vergelijkt de hashwaarden van de klantenlijst met de hashwaarden van reeds aanwezige eigen gebruikersgegevens. Vervolgens controleert Facebook in de overeenstemmende gegevens of iemand onze Facebook-pagina nog niet ‘geliket’ heeft en levert onze reclame aan deze Facebook-gebruikers. Voor verdere informatie inzake vergaring en gebruik van de gegevens, inzake het doel en de omvang van de gegevensvergaring en de verdere verwerking en het verdere gebruik van de gegevens door Facebook alsook inzake uw instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer en rechten kunt u de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Facebook raadplegen, die o.a. op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ en https://www.facebook.com/privacy/explanation te vinden zijn.

Deze persoonsgegevens worden voor de bovenvermelde doeleinden naar de volgende ontvangers doorgestuurd:

Up to Eleven Digital Solutions GmbH, Münzgrabenstraße 92/4, 8010 Graz, Oostenrijk

Gegevensverwerker van de dienst Facebook Custom Audiences

Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, V.S.

Aanbieder van de dienst Facebook Custom Audiences

Met uw instemming gebruiken wij Facebook Custom Audiences van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, V.S. voor het inschakelen van reclame op Facebook. Hierbij worden uw gegevens naar de V.S aan Facebook Inc. doorgestuurd.

 

Gebruik van chatbot / messengerdienst

Deze website gebruikt een chatbot. De tegenover de chatbot of digitale assistent in de messengerdienst uitgevoerde handeling is vereist voor het vervullen van het contract of precontract, daar de opgaven ter identificatie dienen en het belang ervan blijkt uit de duidelijk gedefinieerde verbintenisrechtelijke dienstverlening (contractafsluiting).

 

Gebruik van de Nuki-apps en webdiensten

Een gebruiker kan een beroep doen op de diensten van de voor het gebruik van het deurslot Nuki ontwikkelde apps en webdiensten.

De volgende persoonsgegevens kunnen in het kader van het registratieproces en de toepassing door Nuki vergaard, opgeslagen en daaropvolgend verwerkt worden:

 1. Naam
 2. Telefoonnummer
 3. E-mailadres
 4. Wachtwoord
 5. Product-, service- en contractgegevens
 6. De internetaanbieder van de gebruiker
 7. Datum en tijdstip van het bezoek
 8. Websites van waaraf het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt
 9. Websites die vanaf het systeem van de gebruiker via onze website opgeroepen worden
 10. Gebezigde besturingssystemen van eindapparatuur
 11. Leeftijd, geslacht, talen, interesses, land van herkomst
 12. Gegevens voor voldoening aan wettelijke en regelgevende vereisten

 

Invoeging van diensten en inhouden van derden

Krachtens ons gerechtvaardigd belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie, en economische exploitatie van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG) zetten wij binnen ons online aanbod inhouds- of serviceaanbiedingen van derde aanbieders in, teneinde hun inhouden en services, zoals bijvoorbeeld video’s, landkaarten of lettertypes in te voegen (hiernavolgend uniform ‘inhouden’ genoemd). Dit vergt steeds dat de derde aanbieders van deze inhouden het IP-adres van de gebruikers waarnemen, daar zij zonder het IP-adres de inhouden niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Derhalve is het IP-adres noodzakelijk voor de weergave van deze inhouden. Wij streven ernaar, enkel inhouden te gebruiken waarvan de desbetreffende aanbieders het IP-adres louter bezigen voor het leveren van de inhouden. Voorts kunnen derde aanbieders zogeheten pixeltags (onzichtbare grafische elementen, ook ‘web beacons’ genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Middels de pixeltags kan informatie geëvalueerd worden zoals het verkeer van bezoekers op de pagina’s van deze website. De gepseudonimiseerde informatie kan voorts in cookies op het toestel van de gebruikers opgeslagen worden en onder andere technische informatie aangaande browser en besturingssysteem, refererende websites, tijd van het bezoek en overige gegevens inzake het gebruik van ons online aanbod bevatten, alsmede verbonden worden met dergelijke informatie uit andere bronnen.

De hiernavolgende weergave biedt een overzicht van derde aanbieders alsook hun inhouden en links naar hun gegevensbeschermingsverklaringen die verdere aanwijzingen bevatten inzake de verwerking van gegevens en, ten dele hier reeds vermelde, mogelijkheden tot bezwaar (zogeheten ‘opt-out’):

 • Indien onze klanten de betalingsdiensten van derden (bv. Sofortüberweisung, PayPal enz.) gebruiken, gelden de zakelijke voorwaarden en de gegevensbeschermingsinformatie van de desbetreffende derde aanbieders, die binnen de desbetreffende websites of transactieapplicaties opgeroepen kunnen worden.
 • Externe lettertypes van Adobe Typekit (https://typekit.com/)
  De invoeging van de Adobe Typekit Fonts geschiedt door een serveroproep bij Adobe (in de regel in de V.S.). Gegevensbeschermingsverklaring: https://www.adobe.com/nl/privacy/policies/typekit.html
 • Webanalyse en optimalisatie met behulp van de dienst Hotjar (http://www.hotjar.com)
  Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en het aanbod op deze website te optimaliseren. Met behulp van de technologie van Hotjar verwerven wij een beter begrip van de ervaringen van onze gebruikers (bv. hoeveel tijd gebruikers op welke pagina’s doorbrengen, op welke links ze klikken, wat hen bevalt en wat niet enz.), en dit helpt ons om ons aanbod op de feedback van onze gebruikers af te stemmen. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen omtrent het gedrag van onze gebruikers en hun eindapparatuur (in het bijzonder het IP-adres van het toestel, dat enkel in geanonimiseerde vorm geregistreerd en opgeslagen wordt), beeldschermgrootte, toesteltype (Unique Device Identifiers), informatie over de gebruikte browser, locatie (enkel land), geprefereerde taal voor de weergave van onze website. Hotjar slaat deze informatie in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel op. De informatie wordt noch door Hotjar, noch door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren, en ze worden niet samengevoegd met overige gegevens over individuele gebruikers. Verdere informatie vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Hotjar (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy). U kunt bezwaar maken tegen het opslaan van een gebruikersprofiel en van informatie over uw bezoek aan onze website door Hotjar, alsook tegen het plaatsen van Hotjar Tracking Cookies op andere websites, indien u op deze opt-outlink (https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out) klikt.
 • Web- en appanalyse en optimalisatie met behulp van de dienst Webtrekk
  Nuki Home Solutions GmbH maakt gebruik van de diensten van Webtrekk GmbH. Webtrekk GmbH is een onderneming gevestigd in Duitsland, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, die gebruiksgegevens vergaart, opslaat en analyseert. Ze is gecertificeerd voor gegevensbescherming op het gebied van web controlling in Duitsland, nadat haar gegevensverwerking gecontroleerd werd op gegevensbeschermingsconformiteit en gegevensveiligheid. Wanneer u de websites van Nuki Home Solutions GmbH gebruikt, plaatst Webtrekk GmbH een cookie. Dit maakt het vergaren, opslaan en evalueren van de gebruiksgegevens door Webtrekk GmbH mogelijk. De vergaarde gebruiksgegevens worden geanonimiseerd door het IP-adres in te korten. Zodoende is het ook bij Webtrekk niet mogelijk, u als bezoeker van de website te identificeren. Het ingekorte IP-adres is enkel voor sessie-identificatie en voor geolokalisatie (tot op stadniveau) benodigd. Verdere informatie omtrent de gegevensbescherming bij Webtrekk vindt u op https://www.webtrekk.com/nl/legal/opt-out-webtrekk/. Om Webtrekk te deactiveren en het vergaren van gebruiksgegevens uit te sluiten, moet een cookie (genaamd ‘webTrekkOptOut’) geplaatst worden. Wanneer dit cookie geplaatst is, worden de gebruiksgegevens niet vergaard.
 • Bloomreach Engagement/Exponea
  Voor de analyse en de ondersteuning van online marketingacties, met name voor de afwikkeling van het versturen van de nieuwsbrief, maken wij gebruik van de diensten van Bloomreach B.V., Fred. Roeskestraat 109, 1076 EE, Amsterdam, Nederland. Op die manier kunnen wij vaststellen hoe de door ons verstuurde nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt (bijv. het aanklikken van links in een nieuwsbrief). Hierdoor kunnen wij het succes van bepaalde marketingacties vastleggen en meten. Deze informatie wordt in de vorm van pseudonieme gebruikersprofielen gebruikt. Hiermee kunnen wij onze website, onze nieuwsbrief en de daaraan verbonden marketingacties verbeteren, met name om aanbiedingen en informatie ook op andere websites aan de interesses en wensen van de gebruikers aan te passen. Bloomreach Engagement/Exponea verwerkt gegevens (bijv. het e-mailadres) uitsluitend volgens onze instructies en zal de gegevens niet voor eigen doeleinden of voor doeleinden van derden gebruiken, deze niet publiceren en niet aan derden doorgeven. Voor deze doeleinden kunnen er cookies op uw computer worden opgeslagen. U kunt voorkomen dat er cookies worden opgeslagen door dit in uw browsersoftware in te stellen. Het hier beschreven verzamelen en analyseren van gegevens door middel van de nieuwsbrief kan ook worden herroepen door u voor de nieuwsbrief af te melden. U ontvangt dan verder geen nieuwsbrieven meer van ons.

Wanneer contact wordt opgenomen met Nuki worden er persoonlijke gegevens verzameld, die ook zichtbaar zijn op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt voor het beantwoorden van je verzoek of voor het opnemen van contact en de daaraan gekoppelde administratie. Ten behoeve van een snelle en klantvriendelijke communicatie en het technische beheer gebruiken wij uit rechtmatig belang overeenkomstig art. 6 lid 1f van de AVG de volgende toepassingen en diensten:
 • Vragen die via ons contactformulier binnenkomen, worden door ons met een toepassing van Zendesk verwerkt en opgeslagen. Zendesk Inc. is een platform voor klantenservice, 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA. Zendesk Inc. is gecertificeerd voor het EU-VS Privacy Shield (overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming), dat inachtneming van de in de EU geldende niveaus op het gebied van gegevensbescherming waarborgt. Meer informatie vind je bij de privacyverklaring van Zendesk: https://www.zendesk.com/company/privacy.

 • Voor het beschikbaar stellen van ons internationale support- en hotline-personeel maken wij gebruik van de diensten van 5CA International B.V., Catharijnesingel 30E, 3511 GB Utrecht. Hiervoor hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten overeenkomstig art. 28 van de AVG. Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het bewerken van je aanvraag.

 


Vragen over Nuki?