Algemene voorwaarden

Algemeen

Wij, Nuki Home Solutions GmbH (Nuki) zijn een mobiele serviceprovider voor elektronische deurslotsystemen en daarop gebaseerde mobiele toepassingen(Apps). Onze innovatieve toegangsoplossingen zijn geschikt voor eengezinswoningen en appartementsgebouwen, woningen en kantoren, privé huishoudens en ondernemingen.

Nuki-klanten hebben de mogelijkheid om via onze webshop onder https://shop.nuki.io/ gebruik te maken van een selectieve product- en dienstenportfolio. Om het totale productassortiment van Nuki te kunnen gebruiken, is er een eenmalige registratie op onze website nodig en de bekendmaking van enkele gebruiker-gegevens, die wij voor de administratieve afhandeling van een opdracht en onze diensten aan de klanten nodig hebben (zie § 8, onder).

Voor een toegang tot productspecifieke hardware, op de eerste plaats onze Smart Lock-oplossingen, is de registratie op onze website vereist. Apps kunnen ook zonder een registratie door middel van download gebruikt worden. Informatie over specifieke diensten alsmede algemene beschrijvingen bij Nuki en ons productassortiment bevinden zich op onze website onder https://nuki.io en zijn zonder een registratie gratis toegankelijk.

Indien niets anders voorzien is, regelen deze Algemene Voorwaarden (AV) de juridische en economische randvoorwaarden wat betreft het gebruik van de website (met inbegrip van de functies, inhoud en toepassingen ervan) evenals de bestellingen en de inkoop van goederen via de Nuki-webshop, alsook alle diensten, producten en apps van Nuki. Wij verzoeken u om vóór het gebruik van onze diensten en registratie als gebruiker de volgende AV zorgvuldig door te lezen.

Sectie 1 – Bepalingen voor het kopen van onze producten en services

§ 1 Geldigheidsbereik

Het onderstaande deel van de Algemene voorwaarden geldt in de op de dag van de bestelling geldige versie voor de bestelling van producten en services via de webshop van Nuki en daarop gebaseerde koopcontracten tussen Nuki en zijn klant(en). Met de indiening van de bestelling en de registratie als gebruiker verklaart deze akkoord te gaan met de AV alsmede de bepaling inzake gegevensbescherming van Nuki (zie § 16 hieronder) en aan deze contractprincipes gebonden te zijn.

§ 2 Contractafwikkeling

 1. Alle offertes van Nuki zijn vrijblijvend en dienen als verzoek aan de klant(en) beschouwd te worden om zelf een bod uit te brengen. De bestelling van de klant(en) wordt als zodanig als een bod voor contractafsluiting beschouwd. Het contract komt tot stand door acceptatie van de bestelling door Nuki en weliswaar door verzending van een opdrachtbevestiging door middel van e-mail of direct door verzending van de bestelde goederen. Vanaf binnenkomst bij Nuki zijn bestellingen voor klanten bindend.
 2. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat wij de acceptatie c.q. uitvoering van de bestelling – in het bijzonder met inachtneming van de bestaande levermogelijkheden – moeten voorbehouden. Wij behouden ons bovendien voor om bestellingen van klanten te weigeren of niet uit te voeren. Dat met name wanneer er open facturen uit andere bestellingen van de desbetreffende klanten bestaan. Wij hebben verder het recht om de bestelling tot een voor het huishouden gebruikelijke hoeveelheid te beperken. Voor de klanten ontstaan hieruit geen aanspraken van welke aard dan ook. Mochten wij de bestelling niet aannemen, dan wordt dit onmiddellijk aan de klanten aangegeven; mogelijke reeds door klanten gemaakte betalingen worden aan deze terugbetaald.
 3. Voor de klanten aanvaardbare technische en vormgevingsafwijkingen van gegevens in folders, catalogi en schriftelijke documentatie alsmede model-, constructie- en materiaalwijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere ontwikkeling blijven voorbehouden, zonder dat hieruit rechten of aanspraken, van welke aard en/of welke omvang dan ook, tegen Nuki ontleend kunnen worden.
 4. Voor aparte specificaties c.q. eisen van de klanten aan bestelde goederen c.q. aan de door Nuki te leveren diensten of overige aanvullende prestaties en leveringen van Nuki is onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging nodig. Wijzigingsverzoeken achteraf kunnen – zonder juridische claims van de klanten – alleen in uitzonderlijke gevallen en tegen een passende vergoeding van de kosten worden uitgevoerd.

§ 3 Betalingsvoorwaarden

 1. In principe geldt als overeengekomen koopprijs voor de bestelde goederen de prijs die resulteert uit de actuele folders, catalogi, prijslijsten, direct uit de webshop of andere bekendmakingen van Nuki.
 2. Alle prijzen zijn in euro. Voor zover niet anders aangegeven, zijn alle prijsgegevens bruto dagprijzen “af fabriek” inclusief de wettelijke omzetbelasting en exclusief alle onkosten die met de verzending ontstaan.
 3. Mochten in het kader van de verzending export- of importheffingen opeisbaar worden, dan zijn ook deze voor rekening van de klanten. Leveringsprijzen en diensten bevatten geen kosten die door derden worden verrekend.
 4. Bij verkopen aan klanten buiten de Europese Unie (EU) is geen omzetbelasting verschuldigd, maar deze moeten de desbetreffende nationale invoerrechten betalen. Bij verkopen aan ondernemers binnen de EU is bij aantoning van de btw geen Oostenrijkse c.q. Duitse omzetbelasting verschuldigd, deze dienen daarvoor de omzetbelasting in hun thuisstaat te betalen.
 5. Geldvorderingen dienen in principe na ontvangst van de factuur op het in de factuur aangegeven vervaltijdstip betaald te worden. Indien een vervaltermijn ontbreekt, geldt een termijn van veertien kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur bij de klanten. Het factuurbedrag moet uiterlijk op de vervaltermijn zijn bijgeschreven op de in de factuur aangegeven rekening. Tot de volledige betaling van de telkens opeisbare productkosten is het gebruik ervan slechts herroepelijk toegestaan. In het bijzonder kan Nuki het verrichten uitstellen van die prestaties, waarvoor de klanten in gebreke zijn met de vergoedingsbetalingen.
 6. Als datum van de ontvangst van de betaling geldt de dag, waarop het bedrag bij Nuki binnen is of waarop het wordt bijgeschreven op de op de factuur vermelde bankrekening van Nuki. Bij te late betaling door de klanten berekent Nuki – indien er geen hogere kosten ontstaan zijn – wettelijke vertragingsrente vanaf de 15e dag vanaf factuurdatum. De met de rechtshandhaving verbonden aanmanings-, informatie- en overige kosten worden door de klanten gedragen. Het recht van Nuki om verdergaande eisen tot schadevergoeding te doen gelden, wordt daardoor niet beperkt.
 7. Als betaalwijzen bieden wij in onze shop verschillende betaalwijzen aan. Nadere informatie daarover vindt u hier. In het betalingsverkeer dienen de klanten alle onkosten te dragen.
 8. De klanten zien ervan af, mogelijke tegenvorderingen met vorderingen tot betaling van Nuki te verrekenen, tenzij dat deze tegenvorderingen van Nuki schriftelijk erkend of juridisch vastgesteld zijn.
 9. Alle verschuldigde heffingen die uit de contractuele relatie met Nuki voortkomen, met uitzondering van de inkomstenbelasting, worden door de klanten gedragen. Nuki dient voor een ongerechtvaardigd gebruik met betrekking tot dergelijke heffingen schadeloos te worden gehouden.

§ 4 Leveringsvoorwaarden

 1. De levering vindt normaal gesproken plaats binnen zeven werkdagen vanaf de bestelling door de klanten, in ieder geval echter binnen 30 dagen vanaf de besteldatum. Mocht Nuki – bijvoorbeeld omdat een artikel niet beschikbaar is – een bestelling niet kunnen aannemen, dan wordt dit onmiddellijk aan de klanten meegedeeld.
 2. Het blijft Nuki voorbehouden om producten in het kader van een zogenaamde “voorverkoop” (pre-sale) aan te bieden en te verkopen. In dit geval vindt de betaling van de goederen tijdens de bestelprocedure plaats, terwijl de goederen pas enige tijd daarna aan de klanten geleverd worden. Met de bestelling en betaling van de goederen verzekeren de klanten zich bij de pre-sale van een recht op de aanschaf en levering van een product. In dit geval worden de klanten in het kader van een elektronische orderbevestiging op de te verwachten leveringsperiode en mogelijke, van deze AV afwijkende leveringscondities gewezen. Kort voor de levering worden de klanten vervolgens over de precieze leveringsdatum geïnformeerd. De termijn van 14 dagen voor het afgeven van een terugtredingsverklaring conform § 4 (1) begint pas te lopen bij de goederenovername.
 3. Leveringen vinden plaats op het door de klanten bij de registratie voor de webshop aangegeven adres. Het is voor Nuki helaas niet mogelijk om na ontvangst van de bestelling het aangegeven adres te wijzigen. Bij onjuiste, onvolledige of onduidelijke gegevens vermeld door de klanten, dragen deze alle kosten die hierdoor ontstaan.
 4. Onze leverings- en verzendkosten brengen wij aanvullend op de genoemde eindprijzen van de betreffende producten als volgt in rekening (steeds incl. btw). Voor leveringen in niet-EU-staten moeten de door ons aangegeven prijzen als nettoprijzen worden beschouwd. Bij internationale leveringen in bepaalde EU-landen of niet-EU-staten kunnen aparte douane- of importkosten ontstaan. Deze dienen door de kopers zelf gedragen te worden en zijn niet in de koopprijs inbegrepen.

  • Voor een standaardlevering naar EU-lidstaten brengen wij € 10,00 per bestelling in rekening voor verpakking en vracht.
  • Voor een standaardlevering naar andere niet-EU-staten brengen wij, regioafhankelijk, € 15,00, € 25,00 c.q. € 35,00 per bestelling in rekening voor verpakking en vracht. Details worden in de winkelwagen weergegeven.

  Wij behouden ons het recht voor om de prijzen voor leverings- en verzendkosten op elk moment aan te passen (bijvoorbeeld bij acties). Een eventuele prijswijziging heeft geen invloed op al geplaatste bestellingen. De verschuldigde kosten worden berekend op basis van de prijzen zoals die zijn vermeld op het tijdstip dat de overeenkomst is afgesloten.

  Bij een verzending vanaf € 50 bestelwaarde bieden wij een verzending zonder kosten aan.

§ 5 Risicodraging bij levering aan klanten

Bij de verzending van de goederen gaat het gevaar voor het verlies of de beschadiging van de goederen pas op de klanten over, zodra de goederen aan de klanten of aan hierdoor bepaalde, van de vervoerder afwijkende derde geleverd worden. Als de klanten het transportcontract zelf afgesloten hebben, zonder daarbij een door Nuki voorgestelde keuzemogelijkheid te gebruiken, dan gaat het risico reeds bij de overhandiging van de goederen op de vervoerder over.

Sectie 2 – Gebruiksbepalingen bij onze website en applicaties

§ 6 Geldigheidsbereik

In sectie 2 van deze Algemene voorwaarden wordt het gebruik van de website, inclusief alle (sub-)domeinen of applicaties geregeld.

 1. Apps: Nuki biedt toepassingen voor iOS, Android en in de toekomst voor andere smartphones wereldwijd aan. Deze toepassingen zijn zowel geïsoleerd op de smartphone, maar ook in combinatie met de website bruikbaar. Met de toestemming van gebruikers worden de relevante gegevens van de smartphone op de website overgedragen c.q. met derde aanbieders gedeeld (bijv. integraties van Nuki in andere productomgevingen via interfaces). De gebruikers bevestigen hiermee dat bij de overdracht van de gegevens van de smartphone naar de website eventuele kosten door de aanbieder van mobiel bellen verrekend kunnen worden, die door de gebruikers gedragen moeten worden. Algemene informatie en regelingen bij “Mobiele toepassingen” kunt u vinden onder § 12.
 2. Website: de volgende prestaties gaan hand in hand met de terbeschikkingstelling van de website en ledenaccounts:

  • het bieden van gebruikergedefinieerde toegangs- en gebruiksmogelijkheden,
  • interactieve bewerking alsmede lopend onderhoud van de website alsmede
  • omzetting en implementatie van gegenereerde gegevens (content) op de website.
 3. Gebruiker-instellingen: terbeschikkingstelling van een individuele ledenaccount; gebruikers kunnen op ieder willekeurig moment zelfstandig toegang verkrijgen tot hun in het systeem opgeslagen gegevens.
 4. Newsletter: met onze newsletter worden gebruikers over het actuele productassortiment, promoties en overige ontwikkelingen bij Nuki geïnformeerd. Gebruikers hebben de mogelijkheid, zich op de website voor de newsletter te registreren. Het staat alle gebruikers vrij om zich voor de newsletter af te melden; hiervoor stellen wij bij iedere toezending van een newsletter een bijbehorende afmeldoptie ter beschikking. Na het zgn. “opting-out” ontvangen de gebruikers geen verdere newsletters meer van Nuki.

§ 7 Plichten van de gebruikers

 1. Gebruikers zijn verplicht tot het gebruik van de website en alle diensten/producten van Nuki conform doel en contract. Gebruikers garanderen bovendien een rechtsconform gebruik van de ledenaccount.
 2. Het is gebruikers verboden, software, gegevens of (technische) instellingen te gebruiken die een potentiële, bepaalde negatieve invloed op de functionaliteit van de website of van het productassortiment tot gevolg zou kunnen hebben. Hetzelfde geldt voor het gebruik van de ledenaccount.
 3. Wijzigingen van de systeemvoorwaarden in de invloedssfeer van de gebruikers dienen op tijd voor het leveren van de prestatie door Nuki getoond te worden.
 4. Indien noodzakelijk, stellen gebruikers alle voor het leveren van de door Nuki verschuldigde prestaties noodzakelijke documentatie, informatie en instellingen uit hun invloedssfeer op tijd en zonder kosten ter beschikking en vragen ze bovendien op tijd medewerkings- of dienstverleningsprestaties aan van derden, die voorwaarde zijn voor de prestatielevering door Nuki. Alle in het kader van de registratie vereiste informatie en gegevens dienen volledig en waarheidsgetrouw bekend te worden gemaakt. De gebruikers worden geïnformeerd dat de registratie als lid alsmede de daarmee in verband staande terbeschikkingstelling van (persoonsgerelateerde) gegevens een voorwaarde voor het gebruik is (Andere aspecten van de registratie zijn in § 8 geregeld).
 5. In het geval van niet op tijd geleverde of aangevraagde medewerkings- of dienstverleningsprestaties door gebruikers kan het leveren van de prestatie door Nuki worden vertraagd of beperkt. Voor hierdoor veroorzaakte, gefrustreerde kosten, is Nuki niet verantwoordelijk.
 6. De gebruikers die de newsletter ontvangen, dienen Nuki mogelijke wijzigingen van hun firma en hun juridische vorm alsmede adres onmiddellijk schriftelijk mee te delen. Als deze wijzigingsmelding niet plaatsvindt, worden documenten beschouwd als ontvangen, wanneer ze naar het door het lid laatste meegedeelde adres of betaalpunt verzonden zijn.
 7. Gebruikers verlenen Nuki het recht om bij bestaande firma, de firmanaam of een mogelijk logo c.q. een merk in een lijst met partners of referenties op te nemen alsmede de zakelijke relatie met Nuki in het openbaar bekend te maken.

§ 8 Ledenaccounts

 1. Het gebruik van het productassortiment en alle daarmee in verband staande prestaties van Nuki is alleen mogelijk bij voorafgaande registratie en toestemming voor deze AV en de privacybepalingen in de op dat moment geldige versie.
 2. Ieder correct geregistreerd lid krijgt toegang tot een eigen, qua tijd beperkt aangemaakte ledenaccount. Nuki behoudt zich het recht voor om leden zonder opgaaf van redenen te weigeren. In dit geval worden alle reeds overgedragen gegevens onmiddellijk gewist.
 3. In het kader van de registratie op de website dient ieder lid bepaalde gegevens bekend te maken, om een gepersonaliseerde en beveiligde toegang tot de ledenaccount en de prestaties van Nuki te garanderen.
 4. Gegevens die in het kader van de registratie meegedeeld dienen te worden, omvatten onder andere de voornaam, achternaam, geboortedatum alsmede een geldig e-mailadres van een lid. Bij het aanschaffen van een Nuki Smart Lock dient bovendien te worden aangegeven of het deurslot-systeem in een eengezinswoning of op de huisdeur van een appartementsgebouw gebruikt moet worden. De mededeling van het woonadres van het lid, waarop het Nuki Smart Lock gebruikt moet worden (straat, huisnummer, trap, deurnummer) is een voorwaarde voor het gebruik van het Nuki Smart Lock op de huisdeur van een appartementsgebouw. Andere gegevens/informatie kunnen door Nuki in een bij bestelling van de Smart Lock in te vullen informatieblad opgevraagd worden.
 5. De door Nuki aangevraagde gegevens dienen volledig en correct aangegeven te worden, voor zover deze niet als vrijwillige gegevens gemarkeerd zijn. Een registratie is alleen met de burgerlijke naam, maar niet met fantasienamen of pseudoniemen mogelijk. Als er persoonsgegevens van de gebruikers veranderen, waaronder hun woonplaats, dan dienen deze onmiddellijk bijgewerkt te worden. Ter verificatie van het huisadres van gebruikers wordt aan de user een voor het gebruik van het Nuki Smart Lock vereiste activeringscode aan het bij de registratie meegedeelde of op het gebruikersprofiel van zijn ledenaccount zichtbare adres per post verzonden. Pas na ontvangst en gebruik van de activeringscode kan het Nuki Smart Lock door de geautoriseerde gebruikers worden vrijgeschakeld.
 6. De gebruikers dienen ter behoeve van de correspondentie met Nuki een geldig e-mailadres aan te geven en gaan ermee akkoord, juridisch relevante mededelingen op dit e-mailadres te ontvangen. Bij het kiezen van het e-mailadres mogen noch het geldende recht, noch de goede zeden of de rechten van derden geschonden worden. Verder mag het e-mailadres van de gebruikers noch het begrip Nuki of een dergelijke – met Nuki c.q. ons prestatie- en productportfolio associeerbare – aanduiding, noch een internetadres of overige contactinformatie (bijv. telefoonnummer) bevatten.
 7. De in het kader van een registratie op de website aangegeven contactgegevens en -adressen dienen volledig en waarheidsgetrouw te worden aangegeven en samen met de door Nuki overgedragen toegangsgegevens altijd op de actuele stand gehouden te worden. Een doorgave van registratie- en toegangsgegevens (bijv. aan Geautoriseerde gebruikers; zie § 8 al. 10) vindt op eigen verantwoordelijkheid plaats.
 8. Wachtwoorden en gebruikersnamen mogen noch het geldende recht noch de goede zeden schenden of daarentegen de rechten van derden schenden. Verder mag de gebruikersnaam noch het begrip “Nuki” of een dergelijke – met de onderneming Nuki c.q. het productassortiment associeerbare – aanduiding noch een e-mail- of internetadres of overige contactinformatie (bijv. telefoonnummers) bevatten. De gebruikersnaam dient geheim te worden gehouden. Het staat gebruikers vrij, namen op eigen verantwoordelijkheid door te geven. Bij het verzoek tot de mededeling of invoer van een gebruikersnaam dient het lid te controleren of deze aanvraag van Nuki of hiertoe bevoegde derden afkomstig is, om het bespioneren van de toegangsgegevens en een misbruik van de ledenaccount te voorkomen.
 9. De geheimhouding alsmede het correcte gebruik van een e-mailadres met wachtwoord alsmede van de gebruikersnaam is exclusief de taak van het lid. Het gebruik van externe gebruikersnamen en wachtwoorden alsmede van een ledenaccount zijn behoudens een expliciete autorisatie door het geregistreerde lid niet toegestaan.
 10. Gebruikers kunnen slechts één ledenaccount openen. Het staat de leden echter vrij om voor derde personen (zogenaamde “Geautoriseerde gebruikers“) een (tijdelijk) gebruik van het productassortiment mogelijk te maken. In dit verband worden de geautoriseerde gebruikers via uitnodiging op de hoogte gebracht en kunnen ze vervolgens op basis van met dit doeleinde verzonden toegangscodes toegang verkrijgen tot het product en/of andere prestaties van Nuki. Een gebruik van het productassortiment door geautoriseerde gebruikers vindt uitsluitend plaats in de door het betreffende lid voorziene omvang. Aan geautoriseerde gebruikers kan ook toegang tot een ledenaccount verleend worden. De daarmee gepaard gaande vrijgave van gebruiker-gegevens vindt plaats op eigen verantwoordelijkheid. Geautoriseerde gebruikers krijgen in dit geval de mogelijkheid om via individuele interfaces (“Channels“) toegang te verkrijgen tot de betreffende ledenaccount c.q. gegevens en informatie die zich daarop bevinden. Het gebruik van individuele interfaces (Channels) vindt plaats onder exclusieve verantwoordelijkheid van de betrokken personen. Nuki aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de via Channels gecommuniceerde content of een mogelijke misbruik van gegevens.
 11. Met het oog op het waarborgen van de gegevensveiligheid zijn leden ervoor verantwoordelijk, zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan en alleen die personen (geautoriseerde gebruikers) toegang tot de eigen gegevens te verlenen, waarmee reeds een nauwe relatie bestaat; regelmatig belangrijke persoonsgegevens zelfs extern, bijv. op opslagmedia, vaste schijf of in de cloud op te slaan. Nuki staat niet garant en is niet aansprakelijk voor gegevens die verloren gegaan of beschadigd zijn.
 12. Met de registratie en het instellen van ledenaccount bevestigt het lid dat hij volgens de bepalingen van het toepasbare recht voldoende handelingsbekwaam is voor het gebruik overeenkomstig contract van de diensten en producten van Nuki. Het is personen onder de 14 jaar niet toegestaan de productportfolio te gebruiken. Gebruikers zijn verplicht personen onder de 14 jaar geen toegang tot de services te verlenen of deze bij de toegang tot de services te ondersteunen.
 13. De leden dienen diensten en producten van Nuki overeenkomstig deze AV en in overeenstemming met de toepasbare wettelijke bepalingen te gebruiken. Ook mag de productportfolio uitsluitend voor de overeengekomen gebruiksdoeleinden en alleen in de omvang van de verkregen gebruikstoestemming worden gebruikt. De toegang tot functies en databases buiten de hiervoor bedoelde bedieningsmaskers en interfaces (bijv. met behulp van software van derden) is niet toegestaan. Ook is het gebruik c.q. de toepassing van elektronische of geautomatiseerde apps (bijv. webcrawlers, robots, spiders of vergelijkbare toepassingen), ongeacht hun configuratie of hun toepassingsdoeleinde, niet toegestaan. Ook niet toegestaan is enig commercieel eigen gebruik, commerciële bewerking en/of commerciële wijziging van de productportfolio (met inbegrip van de via de website of in newsletters ter beschikking gestelde inhoud). Nuki dient voor alle schade ten gevolge van niet-naleving van contractuele gebruiksvoorwaarden schadeloos te worden gehouden.
 14. Gebruikers- c.q. registratiegegevens dienen tegen onbevoegde toegang van derden, misbruik of misleidende soorten gebruik beschermd te worden. Over iedere vorm van een niet geautoriseerd gebruik van de ledenaccount c.q. van de registratiegegevens alsmede iedere andere schending van de AV waarover de gebruikers geïnformeerd worden alsmede de geheimhoudings- of gegevensbeveiligingsplichten dient Nuki onmiddellijk via e-mail op contact@nuki.io op de hoogte te worden gesteld. Als er vanuit het oogpunt van Nuki indicaties voor bestaan dat derden de toegang tot een ledenaccount onbevoegd gebruiken of de AV schenden, dan kan de toegang tot deze ledenaccounts tot de opheldering van de kwestie of eventueel ook definitief geblokkeerd worden.
 15. Ieder lid is verplicht om

  • op iedere ledenaccount alleen die inhoud (bijv. foto’s, afbeeldingen, teksten, weergaven of video’s) op te slaan, te publiceren, over te dragen en te verspreiden, waarvoor ze geautoriseerd zijn deze door te geven; dit is het geval, wanneer het lid (i) zelf de eigenaar van deze inhoud is of (ii) alle vereiste rechten, licenties, toestemmingen of dergelijk effectief verworven heeft. Dit geldt ook voor auteursrechtelijk beschermde inhoud als firma- en merktekens. De verantwoordelijkheid voor deze inhoud ligt uitsluitend bij het lid, dat ook voor het gebruik conform contract van de website/de ledenaccount door door hem gelegitimeerde gebruikers moet instaan;
  • geen racistische, beledigende, discriminerende, lasterlijke, seksuele, geweldverheerlijkende of overige onwettige inhoud te gebruiken;
  • geen storende interventies met technische of elektronische hulpmiddelen in het Nuki-netwerk uit te voeren, in het bijzonder hacking-pogingen, brute-force-aanvallen van virussen/wormen/Trojanen en andere storingspogingen, die de soft- en hardware van Nuki betreffen;
  • toegankelijke gegevens niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende rechtmatige eigenaars te kopiëren, te verspreiden en over te dragen of deze met technische hulpmiddelen, zoals bijv. crawlers of bots, uit te lezen;
  • zijn ledenaccount behoudens een toestemming door Nuki niet aan derden over te dragen.
 16. Bij het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden of een overtreding tegen wettelijke bepalingen (op het gebied van gegevensbescherming) heeft Nuki naar eigen goeddunken het recht,

  • gebruikers definitief of tijdelijk te blokkeren voor de toegang tot de website;
  • de toegangsgegevens van het betreffende lid tijdelijk of definitief te schrappen en hun ledenaccount te blokkeren;
  • onwettige inhoud op de website/op de ledenaccount te wissen.

§ 9 Beëindiging van het gebruik en uitsluiting

 1. Leden hebben het recht om het lidmaatschap onder de bijbehorende account-instellingen correct te beëindigen. Het definitieve wissen van een ledenaccount moet eenmalig bevestigd worden.
 2. Mocht het gebruik van de producten/prestaties van Nuki ongepast of tegen de bepalingen van de AV in plaatsvinden (bijv. bij grove schendingen van de gebruikersplichten, zoals deze in de AV en in documenten waarnaar daarin verwezen wordt uiteengezet zijn), heeft Nuki het recht om de contractuele relatie met gebruikers onmiddellijk te beëindigen c.q. een reeds geregistreerde ledenaccount te blokkeren en/of te wissen. Nuki kan een ledenaccount ook blokkeren en/of wissen, wanneer (i) een registratie door het lid niet volledig uitgevoerd wordt (bijv. onvolledige invoer van vereiste registratiegegevens) of (ii) via de betreffende ledenaccount voor een periode van minstens 12 kalendermaanden niet gebruikt wordt.
 3. Na beëindiging van een contract met de gebruikers alsmede het wissen van een ledenaccount kan Nuki gebruikersinhoud voor een economisch passende periode beveiligen, archiveren of controleren. Nuki heeft verder het recht om gebruikersinhoud in zoverre door andere gebruikers opgeslagen of gedeeld, in geanonimiseerde vorm te bewaren en verder te gebruiken, op te slaan, te presenteren, te reproduceren, te bewerken en ter beschikking te stellen.
 4. Op verzoek van de gebruikers worden alle persoonsgegevens die de gebruikers betreffen definitief gewist. Meer daarover vindt u in onze privacybepaling.
 5. Ook na beëindiging van het contract heeft Nuki eenvoudige gebruiks-, vermenigvuldigings- en zakelijke rechten op openbaar gemaakte inhoud.

§ 10 Vergoeding

Behoudens een andersluidende regeling zijn onze services tegen betaling. Door hun registratie verklaren gebruikers akkoord te gaan met de verrekening van prestatievergoedingen.

§ 11 Software

 1. Voor zover aan de gebruikers software ter beschikking gesteld wordt, krijgen deze hiervoor voor de duur en voor de doeleinden van het gebruik van de services een niet-exclusieve, niet overdraagbare en niet bruikbare (bijv. door toekenning van sublicenties) licentie voor het gebruik voor het privé gebruik en in overeenstemming met eventuele eindgebruiker-bepalingen.
 2. Met uitzondering van het recht voor het aanmaken van een backup-kopie is het de gebruikers (voor zover wettelijk toegestaan) verboden, de software of de bijbehorende documentatie verdergaand dan het normale gebruik te vermenigvuldigen, te publiceren, te verkopen of aan derden op andere wijze ter beschikking te stellen.

§ 12 Mobiele toepassingen

 1. Voor het gebruik van onze apps zijn een internettoegang alsmede een bijbehorend, modern eindapparaat met browser nodig, die over de technische capaciteiten voor de grafische weergave van de app c.q. website beschikken. Het gebruik van de prestaties en producten van Nuki vereist een aanzienlijk gegevensvolume, wat met name bij mobiel gebruik kosten kan veroorzaken. Nuki adviseert daarom een flatrate. De kosten en het risico van het internet-gegevensverkeer liggen uitsluitend bij de gebruiker(s).
 2. Het is de gebruikers bekend dat er gezien de technische omstandigheden van internet nooit een volledige bescherming tegen virussen, Trojanen, spyware etc. kan bestaan. Nuki kan deze bescherming daarom ook niet garanderen. Nuki staat niet garant voor een bepaalde beschikbaarheid van diensten en producten en behoudt zich de onderbreking ervan om technische of andere redenen uitdrukkelijk voor.
 3. Nuki kan niet garanderen dat de toegang tot onze app op ieder willekeurig moment zonder onderbreking en fouten mogelijk is. Nuki is niet aansprakelijk voor storingen c.q. verslechteringen die niet in de invloedssfeer van Nuki liggen. De gebruikers zijn daarom verantwoordelijk voor een regelmatige bijwerking van de door hen gebruikte software, de regelmatige gegevensbeveiliging, een moderne virusbescherming en effectieve firewall-systemen.

Sectie 3 – Algemene bepalingen

§ 13 Garantie, aansprakelijkheid en schadevergoeding

 1. Nuki garandeert dat de software alsmede hardware die onderwerp zijn van het contract zich op het prestatietijdstip in bedrijfsgerede toestand bevinden en de overeenkomen met de gebruikelijk veronderstelde eigenschappen en de op dit tijdstip gebruikelijke stand van de techniek. De klanten zijn zich er echter van bewust dat het vanwege programmafouten volgens de stand van de techniek niet mogelijk is, een volledig foutloze computerservice te verstrekken.
 2. Nuki staat niet garant voor fouten of voor andere serviceuitvallen

  • die op fouten van de hardware, het besturingssysteem of de software van andere producenten berusten, die niet toegeschreven kunnen worden aan de invloedssfeer van Nuki;
  • die tot een gebruikelijke slijtage te herleiden zijn of die door allerlei soorten toepassingsfouten of een ondeskundige bediening door de klanten veroorzaakt zijn, die bij correct en zorgvuldig gebruik vermeden hadden kunnen worden;
  • ten gevolge van (i) gewijzigde bedrijfssysteemcomponenten, interfaces en parameters, (ii) gebruik van ongeschikte organisatiemiddelen en gegevensdragers, indien deze zijn voorgeschreven, (iii) atypische bedrijfsomstandigheden (in het bijzonder afwijking van de installatie- en opslagomstandigheden) alsmede (iv) transportschade;
  • vanwege virusinfectie of andere externe effecten waarvoor Nuki niet verantwoordelijk is, zoals brand, ongevallen, stroomuitval etc.;
  • vanwege overdrachtsfouten op gegevensdragers of in het internet.
 3. Nuki verstrekt geen garantie voor de gebruikelijke slijtage van de goederen en voor gebreken die door ondeskundige hantering ontstaan zijn. Als een vervanging of een verbetering niet in aanmerking komt (niet mogelijk, te hoge kosten, onredelijk, in gebreke blijven van schuldeiser), dan hebben de klanten recht op prijsverlaging c.q. als het gebrek niet gering is, op opheffing van het contract (koopvernietiging). De vergoeding van gevolg-/vervolgschade alsmede overige materiële schade, vermogensschade en aanspraken van derden tegen de klanten, indien het niet om een klantbedrijf gaat, is uitgesloten.
 4. Verder staat Nuki niet garant voor externe links, banners of overig informatie- en reclameaanbod, die voor de gebruikers geplaatst kunnen worden. Rechtshandelingen die tussen de gebruikers en derde aanbieders tot stand komen, bijv. via gelinkte pagina’s of banners, leiden uitsluitend tot contractuele relaties tussen deze beide partijen. Nuki staat niet garant voor de diensten van derde aanbieders.
 5. Nuki is in het kader van de wettelijke voorschriften alleen aansprakelijk voor schade door organen, medewerk(st)ers, assistenten of overige contractueel met de dienstverlenging aan de contractpartner belaste personen, voor zover opzet of grove nalatigheid bewezen kunnen worden. De aansprakelijkheid voor geringe nalatigheid is, onder voorbehoud van schade aan lijf en leven, uitgesloten.
 6. Met uitzondering van de wettelijk voorgeschreven gevallen zijn noch Nuki noch de zakelijk aan Nuki verbonden ondernemingen aansprakelijk voor schade die uit het gebruik van het productassortiment kan ontstaan. Dat geldt ook voor schade die kan voortkomen uit fouten, problemen, virussen of gegevensverliezen.
 7. Nuki is verder op geen enkele manier aansprakelijk voor het als download aangeboden materiaal of dat materiaal dat de gebruikers ten gevolge van het gebruik van de prestatie op de website ontvangen hebben. Enkel de gebruikers zijn aansprakelijk voor alle schade die het aan hun IT-infrastructuur zou kunnen veroorzaken of voor het verlies van gegevens door het downloaden van een bepaald materiaal van de website dat in verband staat met de prestatie.
 8. De gebruikers zijn volledig aansprakelijk voor iedere reclamatie, klacht van gerechtelijke, buitengerechtelijke of iedere andere aard, die het gevolg zijn van conflicten met andere gebruikers of op de een of andere manier daarmee in verband staat. De gebruikers erkennen en accepteren dat Nuki in geen enkel geval en op geen enkele manier voor de handelingen of nalatigheden van andere gebruikers verantwoordelijk is, ook niet voor schade die ontstaat uit de genoemde handelingen of nalatigheden.
 9. Gebeurtenissen van force majeure, die het verstrekken van contractuele diensten aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken, geven Nuki het recht om de nakoming van contractuele verplichtingen met de duur van deze belemmering alsmede een redelijke aanlooptijd vooruit te schuiven. Staking, uitsluiting, ongepaste interventie door de autoriteiten en dergelijke omstandigheden zijn gelijk aan force majeure, voor zover ze onvoorspelbaar, niet beïnvloedbaar en ernstig zijn, en niet de schuld zijn van Nuki. Een aansprakelijkheid van Nuki is in deze gevallen eveneens uitgesloten.

§ 14 Verlening van rechten op inhoud

 1. Nuki staat zijn gebruikers toe, het productassortiment in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de bepalingen van deze AVG te gebruiken, om inhoud te laden, op te slaan, te publiceren, te verspreiden, over te dragen en met andere gebruikers te delen.
 2. De gebruikers gaan ermee akkoord dat ze door automatische analyse van hun gebruiksgedrag mogelijkerwijs geconfronteerd worden met een op hen afgestemd aanbod en/of reclameboodschappen.
 3. De gebruikers verklaren ermee akkoord te gaan dat ook in het kader van de gecreëerde inhoud reclame kan plaatsvinden die door Nuki op de markt gebracht wordt.
 4. Nuki heeft het recht om inhoud op te slaan en aan derden door te geven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of volgens plichtsgetrouw oordeel noodzakelijk en juridisch toegestaan is, om

  • aan wettelijke bepalingen, gerechtelijke of bestuurlijke bevelen te voldoen;
  • de naleving van deze AV te garanderen;
  • op de claim van een juridische schending door derden te reageren; of
  • de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van Nuki, zijn gebruikers of de openbaarheid te beschermen.
 5. De gebruikers verlenen Nuki op alle door hen gegenereerde, overgedragen, opgeslagen en gepubliceerde inhoud een onherroepelijk, gratis, niet uitsluitend maar onbeperkt gebruiksrecht. Nuki heeft daarom het recht, alle inhoud onafhankelijk van het soort gebruik in het kader van het aanbod van Nuki, alsook in het kader van een andere activiteit van Nuki of een met Nuki verbonden onderneming te gebruiken. Daaronder valt ook het recht van wijziging en bewerking, indien niet daardoor gegronde belangen van de gebruikers nadelig beïnvloed worden. De gebruikers verlenen Nuki in dit verband morele rechten. In het geval van het gebruik van gecreëerde inhoud buiten de website zal Nuki, voor zover haalbaar, erop wijzen dat de inhoud van gebruikers afkomstig is.
 6. De gebruikers garanderen daarom dat alle via de website ter beschikking gestelde en gecommuniceerde inhoud

  • hun (intellectueel) eigendom is en/of dat ze door de geautoriseerde derden correct geautoriseerd zijn om de betreffende inhoud via de website te gebruiken;
  • vrij is van rechten van derden – in het bijzonder rechten op intellectueel eigendom;
  • het geldende recht en overige bindende statuten niet schendt en bovendien
  • op geen enkele manier geschikt zijn, allerlei soorten wettelijke verplichtingen (Aansprakelijkheden) van Nuki te veroorzaken.
 7. De gebruikers stellen Nuki vrij van alle eisen die derden tegenover Nuki stellen vanwege een schending van hun rechten door de door gebruikers binnen het Nuki-netwerk ingestelde inhoud of door hun overige gebruik, van de via het netwerk ter beschikking staande toepassingen. De gebruikers nemen hierbij de kosten over van een noodzakelijke juridische verdediging van Nuki, met inbegrip van alle gerechts- en advocaatkosten op wettelijke hoogte. Dit geldt niet wanneer de juridische schending niet te herleiden is tot een schuldig gedrag van de gebruikers.
 8. De gebruikers zijn verplicht, Nuki voor het geval van een gebruik door derden, onmiddellijk, waarheidsgetrouw en volledig alle informatie die tot hun beschikking staat mee te delen, die voor een controle van de claims en een verdediging noodzakelijk zijn. Verdergaande aanspraken op schadevergoeding van Nuki tegenover de gebruikers blijven onaangetast.
 9. Nuki maakt geen aanspraak op eigendom van inhoud. Nuki oefent geen toezichthoudende functie uit met betrekking tot de door gebruikers gecreëerde inhoud.
 10. Nuki behoudt zich het recht voor om door gebruikers gecreëerde inhoud zonder opgaaf van redenen te wissen. In dit geval worden de gebruikers daarover geïnformeerd en eventueel bij een schending van deze AVG van Nuki vervolgd.
 11. Nuki is verder niet aansprakelijk voor verkeerd gecreëerde inhoud van de gebruikers.

§ 15 Recht op ontbinding

 1. Het wettelijk voorgeschreven teruggaverecht bij online kopen bedraagt in de EU 14 dagen voor consumenten volgens de KschG. Aangezien wij hopen dat u tevreden bent over onze producten en deze voldoende kunt testen, verlenen wij een teruggavetermijn van in totaal 30 dagen na ontvangst van de goederen.
 2. Binnen deze periode kunt u producten uit uw bestelling voor een vervanging terugsturen. Na ontvangst van uw retourzending betalen wij het bedrag binnen 14 werkdagen aan u terug. Voor de terugbetaling kiezen wij het betaalmiddel, waarmee ook uw betaling is uitgevoerd.
 3. Bestelling retourneren: Via het “Mijn account”-gedeelte kunt u uw bestelling of ook een afzonderlijk artikel terugsturen en storneren. De stornering is niet mogelijk, zodra het pakket door ons verstuurd is. De retourzending is voor u natuurlijk kosteloos en dient uiterlijk 14 dagen vanaf de mededeling van de herroeping plaats te vinden. Bij artikelen die verslechterd zijn door gebruikssporen of beschadigd zijn, wordt door Nuki een passende vergoeding voor de waardevermindering gegeven. Hetzelfde geldt, als er bij teruggave van de goederen eventueel accessoires (handleidingen, gebruiksbeschrijvingen, software, etc.) ontbreken.
 4. Let op: bevindt u zich buiten de EU? Neem absoluut de geprinte importfactuur van de pakketdienst mee, wanneer u uw pakket afgeeft.
 5. De vergoeding van de koopprijs dient vervolgens binnen 14 werkdagen na ontvangst van uw retourzending plaats te vinden.
 6. Er bestaat geen recht op ontbinding bij software waarvan de besteller het zegel verwijderd heeft. Voor prestaties die online (bijv. software) zijn overgedragen, begint de termijn voor het recht op ontbinding met het vrijschakelen van de prestatie c.q. eindigt de termijn voor het recht op ontbinding met de gratis-testfase. Bij contractafsluiting bevestigen klanten, over hun wettelijke recht op ontbinding geïnformeerd te zijn.
 7. Het recht op ontbinding geldt ook in het kader van een voorverkoop van goederen door Nuki (zie § 4 al. 2).

§ 16 Gegevensbescherming

Gebruikers worden gevraagd om de aparte privacybepalingen van Nuki, opvraagbaar onder https://nuki.io/nl/service/gegevensbescherming/ in acht te nemen.

§ 17 Overige

 1. Deze AV zijn onderhevig aan Oostenrijks recht. De toepassing van het VN-kooprecht is uitgesloten. Voor mogelijke geschillen uit of in verband met de AV wordt de bevoegdheid van de desbetreffende rechterlijke instantie in Graz overeengekomen.
 2. Nuki heeft het recht om deze AV op ieder willekeurig moment te wijzigen en informeert de gebruikers minstens een maand voor het tijdstip van de geplande inwerkingtreding van de gewijzigde AV schriftelijk over de wijzigingen en het tijdstip van de geplande inwerkingtreding. De gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de wijzigingen. Als er tot het tijdstip van de geplande inwerkingtreding geen bezwaar wordt ingediend, worden de gewijzigde AV op het meegedeelde tijdstip van kracht.
 3. Wijzigingen en aanvullingen van deze AV alsmede overige afspraken gelden alleen, als ze door Nuki schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Mochten afzonderlijke bepalingen van de AV (in het bijzonder de bepalingen van de wet voor consumentenbescherming, KSchG) nietig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan wordt daardoor de effectiviteit of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet aangetast. De nietige of onuitvoerbare bepaling dient door een effectieve en uitvoerbare bepaling te worden vervangen, waarvan het economische doel en economische resultaat zo dicht mogelijk in de buurt komt van de te vervangen bepaling en die voldoet aan de oorspronkelijke bedoeling van de contractpartijen. De contractpartijen zijn verplicht om deze vervangende bepaling onmiddellijk schriftelijk vast te leggen en te ondertekenen.

Pro-partnerovereenkomst:

Deze overeenkomst geldt als aanvulling op de Algemene voorwaarden van Nuki, die u op ieder willekeurig moment op onze website kunt bekijken.

Meld uw retourzending via onze website aan, nadere informatie vindt u hier.

Na ontvangst van de retourzending betalen wij de goederen aan u terug.

Bijlagen

 1. Algemene voorwaarden (PDF)

Vragen over Nuki?